ALPHA PSYCHIATRY
Original Article

Substance use and parental bonding styles among university students

1.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mediko-Sosyal, Trabzon

2.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Trabzon

3.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı ABD, Trabzon

Alpha Psychiatry 2010; 11: 305-312
Read: 706 Downloads: 429 Published: 01 May 2021

Objective: The aim of this study is to determine the drug usage prevalence in university students, specify the characteristics of the users and to compare parental bonding styles between drug users and non-users.

Methods: The sample of this study consists of 2013 undergraduate students of Karadeniz Technical University from seven faculties. In the study, the test battery that includes Cigarette Alcohol and Drug Use Prevalence Survey (CADUPS), and Parental Bonding Instrument (PBI) were used.

Results: 1167 (58%) of participants are men and 846 (42%) are women. The average age is 23.22 years. Students’ life time drug use prevalence is determined as 5.6%. It is found that cannabis is the most widely used substance (3.8%). Drug use prevalence in men (8.1%) is determined significantly higher than women (2.2%) (p<0.001). Drug use is significantly higher in students who are living alone (p=0.003). Drug use is significantly higher in former and current cigarette smokers and alcohol users (p<0.001). Drug use is significantly higher in students who determined themselves in poor level of academic achievement  (p<0.001). It is determined that, in the care/control dimension sub-dimension of parental bonding, mother care/control dimension father care/control dimension and total mother and father average scores are significantly higher in non-users compared to drug users (t=3.02, p=0.003; t=3.76, p<0.001; t=3.13, p<0.001; t=3.54, p<0.001). According to results of logistic regression analyze, being men (Odds Ratio=3.30), having a drug use family members (Odds Ratio=4.51), having a non smoking mother (Odds Ratio=0.50) and higher father care/control score (Odds Ratio=0.94) are determinants in drug use.

Discussion: It is seen that, in terms of attachment styles healthy attachment styles seen in non drug users. Smoking and alcohol use, living alone, having poor level of academic achievement, having drug user family members are risk factors in terms of drug use. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:305-312)


Üniversite öğrencilerinde madde kullanma  ve anne babaya bağlanma biçimleri

Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde madde kullanım yaygınlığını ve madde kullanıcılarının özelliklerini belirlemek ve madde kullananlar ve kullanmayanları bağlanma biçimlerinin alt boyutları açısından karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin yedi fakültesinde öğrenim gören 2013 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı Anketi (SAMKYA) ve Anne-Babaya Bağlanma Ölçeği’nden (ABBÖ) oluşan test bataryası kullanılmıştır.

Sonuçlar: Katılımcıların 1167’si (%58) erkek, 846’sı (%42) kadındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 23.22 yıldır. Katılımcıların yaşam boyu bir kez madde kullanım yaygınlığı %5.6 olarak saptanmıştır. En yaygın olarak kullanılan maddenin esrar (%3.8) olduğu saptanmıştır. Madde kullanım yaygınlığının erkeklerde (%8.1) kadınlar-dan (%2.2) anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Yalnız yaşayanlar arasında madde kullanan-lar anlamlı düzeyde yüksektir (p=0.003). Sigara ve alkol kullananlar ve daha önce kullanmış olanlar arasında madde kullanımı anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.001). Başarısını zayıf olarak bildirenlerin arasında madde kulanı-mı anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.001). ABBÖ’nün alt boyutu olan anne ve baba ilgi/kontrol puan ortalamalarının, anne ve baba toplam ölçek puan ortalamalarının madde kullanmayanlarda kullananlara göre anlamlı oranda yüksek olduğu saptanmıştır (t=3.02, p=0.003; t=3.76, p<0001; t=3.13, p<0.001; t=3.54, p<0.001). Logistic regres-yon analizi sonuçları, madde kullanımı üzerinde erkek olmanın (olasılık oranı=3.30), ailede madde kullanan birinin varlığının (olasılık oranı=4.51), annenin sigara içmemesinin (olasılık oranı=0.50) ve baba ilgi/kontrol puanının yüksek olmasının (olasılık oranı=0.94) belirleyici olduğunu göstermektedir.

Tartışma: Bağlanma özellikleri açısın-dan, madde kullanmayanlarda olumlu bağlanma özellikleri görüldüğü saptanmıştır. Sigara ve alkol kullanımının, yalnız yaşamanın ve düşük okul başarısına sahip olmanın, madde kullanan aile bireyine sahip olmanın madde kullanımı açısından risk oluşturduğu görülmektedir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:305-312)

Files
EISSN 2757-8038