ALPHA PSYCHIATRY
Original Article

A study of validity and reliability of Middle School Self-Efficacy Scale

1.

Ege Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Bornova/İzmir

Alpha Psychiatry 2010; 11: 321-326
Read: 64 Downloads: 38 Published: 01 May 2021

Objective: Self-efficacy is the belief in one's capabilities to overcome the future difficulties one might face. Self-efficacy, a significant motivation of human behavior, has an important place in mental health of the child and the adolescent. Middle School Self-Efficacy Scale is used to measure the self-efficacy of middle school students in physical, emotional and academic success behaviors. This study is aimed at determining the validity and reliability of Middle School Self-Efficacy Scale for Turkish students and adapts it to Turkish.

Methods: The study was carried out on 177 primary school students from 6, 7 and 8th grades. Students were sampled among those who were 11 to 14, free of any chronic diseases and eager to participate in the study. ‘Student Information Form’ and ‘Middle School Self-Efficacy Scale’ were used to obtain data. To study the validity of the scale, validity of language and content was examined. To study the reliability of the scale and internal consistency, Cronbach’s alpha coefficient, test retest reliability coefficient and split half coefficient were calculated.

Findings: Cronbach’s alpha coefficients for subscales were between 0.71 and 0.94. Cronbach’s alpha coefficient for the full scale was 0.86. Test retest reliability coefficient of the scale was 0.66. According to factor analysis, scale consisted of four subscales: preventive health, inter-personal relations, potential of substance abuse and academic success.

Results: The results of psychometric measures showed that ‘Middle School Self-Efficacy Scale’, used to measure self-efficacy of healthy adolescents in terms of their perception of physical, emotional and academic success behaviors, is valid and reliable for Turkish society. The scale will help to assess the perception of self-efficacy in adolescents. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:321-326)


Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Amaç: Öz-yeterlilik bireyin gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne derecede başarılı olabileceğine ilişkin kendi hakkındaki yargısı, inancıdır. Öz-yeterlilik, insan davranışının önemli güdeleyicilerinden biri olarak çocuk ve ergenin ruh sağlığında önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin fiziksel, duygusal ve akademik başarı davranışları konusundaki öz-yeterlilik algılarını ölçmek amacıyla ‘Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, Türk öğrenciler için geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırma 177 ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Örneklem kapsamına 11-14 yaş grubunda olan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, çalışmaya katılmaya istekli olan öğrenciler alınmıştır. Araştırmada veri toplama amacı ile ‘Öğrencilere Yönelik Bilgi Formu’ ve ‘Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması için dil ve içerik geçerliği incelenmiştir. Ölçeğin güvenilirlik çalışması amacı ile iç tutarlılık için Cronbach alfa katsayısı, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı ve yarıya bölme güvenilirlik katsayısı (split half) hesaplanmıştır.

Bulgular: Faktörler için Cronbach alfa katsayıları 0.71-0.94 arasında bulunmuştur. Tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.86, test-tekrar test katsayısı 0.66 olarak bulunmuştur. Faktör analizine göre, ölçek koruyucu sağlık, kişilerarası ilişkiler, madde bağımlılığı potansiyeli ve akademik başarı olmak üzere dört faktörden oluşmuştur.

Sonuç: Sağlıklı ergenlerin fiziksel, duygusal ve akademik başarı davranışları hakkında algıladıkları öz-yeterliği ölçen ‘Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeği’ psikometrik ölçümlerin sonucunda Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Ölçek, ergenlerde öz-yeterlilik algısının değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:321-326).

Files
EISSN 2757-8038