ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

Post-traumatic stress disorder in preschoolers: a case series

1.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S99-S99
Read: 662 Downloads: 449 Published: 03 May 2021

Objective: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is evident in preschooler children but the symptoms in this age group are suggested to be different from DSM-IV criteria due to developmental diversity. In this study, we demonstrated the symptoms of PTSD in children before 6- year- old.

Methods: Children between 2-6 years old with a diagnosis of PTSD according to the alternative criteria developed by Scheeringa et al. who had referred to Bakırköy State Hospital for Psychiatry and Neurological Disorders, Child Psychiatry Clinic between May 2008-February 2009 were included to the study.

Results: The study group consisted of 12 children (7 girls, 5 boys; mean age 4.4±1.1). The traumatic events were physical abuse (n=3), sexual abuse (n=2), medical intervention (n=3) and traffic accident (n=4). The most frequent PTS symptoms were new-onset separation anxiety (11/12), sleep problems (10/12), new-onset fears (9/12) and hypervigilance (8/12).

Conclusion: Phenomenology of psychiatric disorders and symptoms in preschoolers may be different from adults due to developmental features. Although the cases in our study did not meet the PTSD criteria of DSM-IV, they fulfilled the alternative criteria developed by Scheeringa et al. Further studies are needed on symptomatology and treatment of PTSD in this age group.


Okul öncesi dönemde travma sonrası stres bozukluğu: 12 olguluk bir seri

Giriş: Okul öncesi dönem çocuklarında travma sonrası stres bozukluğunun görülebildiği, ancak DSM-IV ölçütlerinin bu yaş grubu için gelişimsel açıdan uygun olmadığı çalışmalarda gösterilmiştir. 1,2 Bu çalışmada farklı travmatik olaylardan sonra stres bozukluğu geliştiren altı yaş öncesi çocuklardaki belirti özellikleri incelenmiştir.

Yöntem: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’ne Mayıs 2008- Şubat 2009 tarihleri arasında başvuran ve Scheeringa ve arkadaşları tarafından DSM-IV travma sonrası stres bozukluğu ölçütlerinin okul öncesi çocuklar için uyarlanan alternatif ölçütlerine göre travma sonrası stres bozukluğu tanısı konan 2-6 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 12 çocuk (7 kız, 5 erkek; yaş ortalaması 4.4±1.1) katıldı. Olgularda görülen travmatik olaylar üç çocukta fiziksel istismar, iki olguda cinsel istismar, üç olguda tıbbi girişim, dört olguda ise araç içi/dışı kazaydı. En sık görülen travma sonrası stres belirtileri yalnız kalamama (11/12), uyku sorunları (10/12), yeni ortaya çıkan korkular (9/12), ve aşırı uyarılmışlıktı (8/12).

Sonuç: Psikiyatrik bozukluklar okul öncesi dönem çocuklarında gelişimsel özelliklerinden dolayı erişkinlerde gözlenenlerden farklılık gösterebilir; bu yaş grubu için uygun ölçütlerin geliştirilmesi gerekir. Farklı görünümlerde olsa da, bu yaş grubun-da psikiyatrik bozuklukların ortaya çıktığını bilmek uygun tedavi uygulaması açısından önemlidir.

Files
EISSN 2757-8038