ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

Excessive masturbation in children and adolescents with autistic disorder: efficacy of escitalopram in three cases

1.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S101-S101
Read: 2071 Downloads: 493 Published: 03 May 2021

Objective: Masturbation in individuals with developmental disabilities causes great concerns for their parents. Literature that addresses inappropriate masturbatory behavior in children with autistic disorder is very limited. Cases with autistic disorder on the treatment of masturbation with mirtazapine through its serotonergic activity have been reported. We report here three cases with autism and excessive masturbation, and the treatment of their inappropriate sexual behavior with escitalopram.

Methods: Children with a diagnosis of autism according to DSM-IV criteria and excessive masturbation according to parental report were included to the study. The cases who did not respond well to the behavioral interventions were put on escitalopram treatment.

Results: Three cases (Case 1-male, 6 years old; Case 2-male, 9 years old; Case 3-male, 13 years old) were included to the study. Two cases had comorbid compulsive behaviors such as lining, touching and symmetry. Escitalopram 5 mg/day was initiated and titrated to 10 mg/day in the second week. As the Case 3 respond partially, his escitalopram dose was increased to 15 mg in the 4th week. In the 3-4 week masturbation duration and frequency started to decrease, in week 6 ‘very much’ improvement was observed. No adverse effects were reported.

Discussion: Excessive masturbatory activity is described as a form of non-paraphilic compulsive behavior, and SSRIs are believed to be beneficial due to their anti-compulsive effect. In our three cases, masturbatory behaviors reduced dramatically within a month during the escitalopram treatment, in which the anti-compulsive effect is expected to emerge. Improvement in the hypersexual behavior may also be due to the sexual side effects of escitalopram by reducing sexual arousal and inhibiting orgasm.


Otistik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde aşırı masturbasyon davranışı: Üç olguda  essitalopram etkinliği

Giriş: Otistik bozukluğu olan çocuk ve erişkinlerde uygunsuz cinsel davranış literatürde sık bildirilmiş olmasına karşın, tedavi ile ilgili araştırmalar kısıtlıdır. Son yıllarda bu grup hastalarda mirtazapin kullanımının masturbasyon sıklığını azaltıcı etkisi belirtilmiştir. 1,2 Bu çalışmada otistik bozukluğu ve yoğun masturbasyon davranışı olan üç çocuk olguda essitalopram kullanımının etkinliği araştırılmıştır.

Yöntem: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde izlenen ve DSM-IV ölçütlerine göre otistik bozukluk tanısı konmuş çocuk ve ergenlerle anne-babalarından alınan bilgiye göre yoğun masturbasyon davranışı olan olgular çalışmaya alınmıştır. Davranışçı yöntemlere yanıt alınmadığı için essitaloprama başlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya üç olgu (Olgu 1-erkek, 6 yaş; Olgu 2-erkek, 9 yaş, Olgu 3-erkek, 13 yaş) alındı. İki olguda eşlik eden kompulsif davranışlar (sıralama, dokunma, simetri) vardı. Essitalopram 5 mg/gün başlandı, ikinci haftada 10 mg/güne çıkıldı. Sadece üçüncü olguda kısmi yanıttan dolayı 4. haftada 15 mg/güne çıkıldı. Tedavi başlangıcından 3-4 hafta sonra masturbasyon davranışının sıklığında azalma görüldü, altıncı haftada ‘çok fazla’ ilerleme gözlendi. İki olguda kompulsif belirtiler essitaloprama olumlu yanıt verdi. Belirgin bir yan etki gözlenmedi.

Sonuç: Daha önceki çalışmalar masturbasyon davranışının kompulsif doğasına işaret etmiştir, bu nedenle essitalopramın antikompulsif etkisinin yoğun masturbaturbasyon davranışında gerilemenin nedeni olabilir

Files
EISSN 2757-8038