ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

Folate and B12 vitamin levels in autistic disorder: a case - control study

1.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S99-S99
Read: 595 Downloads: 402 Published: 03 May 2021

Objective: Folate and B12 vitamin are essential for monoamine neurotransmitter synthesis. A relation between autism and dopamine and serotonin is suggested. The aim of this study was to investigate the levels of folate and B12 vitamin in children and adolescents with autistic disorder.

Methods: Sixty-eight children and adolescents (18 female/50 male) with a diagnosis of autistic disorder according to DSM-IV criteria who were referred to Bakırköy State Hospital for Psychiatric and Neurological Disorders between May 2008 and February 2009 were included to the study. Age and gender matched 86 healthy children and adolescents were included to the study as a control group. Folate and B12 vitamin levels were measured every case.

Results: The level of folate was significantly lower (p<0.000) in study group (8.91 ±2.47) than control group (11.60±2.81), however their values were within normal range. The level of B12 vitamin was significantly lower (p<0.043) in children with autism (419.46±251.68) than healthy controls (524.39±247.58). B12 vitamin values of 12 cases in study group were below the normal range.

Discussion: Low levels of folate and B12 vitamin are reported in several psychiatric disorders including depressive disorders and obsessive-compulsive disorder. A possible relation with folate and B12 vitamin, and dopamine and serotonin was reported. Additionally restrictive eating behavior, commonly seen in autism, may be the reason of low levels of folate and B12 vitamin.


Otistik bozuklukta folat ve B12 vitamini düzeyleri: Kontrollü bir çalışma

Amaç: Folat ve B12 vitamini monoamin nörotransmitter sentezinde yer alan tek-karbon transferinde (metilasyon) gereklidir. 1 Otistik bozukluk ile dopamin ve serotonin sistemleri arasında bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 2,3 Bu çalışmanın amacı otistik bozukluğu olan çocuklarda folat ve B12 vitamin düzeylerini incelemektir.

Yöntem: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’ne Mayıs 2008-Şubat 2009 tarihleri arasında başvuran ve DSM-IV ölçütlerine göre otistik bozukluk tanısı konan çocuk ve ergenlerin ailelerine çalışmanın amacı anlatılmış ve kabul eden 68 olgu (18 kız, 50 erkek) araştırmaya alınmıştır. Herhangi bir psikiyatrik sorunu olmayan, yaş ve cinsiyet açısından çalışma grubuyla eşlenmiş 86 çocuk ve ergen kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma ve kontrol grubunun folat ve B12 vitamin düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışma grubunun folat düzeyi (8.91±2.47) kontrol grubundan (11.60±2.81) anlamlı olarak daha düşük olmasına (p<0.000) karşın, değerleri normal sınırlar içindeydi. Otistik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde B12 vitamin düzeyi (419.46±251.68) kontrol grubundan (524.39±247.58) anlamlı düzeyde düşük (p< 0.043) bulunmuştur. Çalışma grubunda 12 olgunun B12 vitamin düzeyi alt sınırın altındaydı.

Sonuç: Folat ve B12 vitamini düzeylerinin depresif bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk gibi bazı psikiyatrik bozukluklarda düşük olduğu gösterilmiştir. Bunun dopamin ve serotoni sistemleri ile olan ilişkiden kaynaklandığı belirtilmektedir. 1,3 Otistik bozuklukta gözlemlenen yeme seçiciliği de bu düşüklüğün nedeni olabilir.

Files
EISSN 2757-8038