ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

The sociodemographic features and probable treatment-related factors of schizophrenic inpatients in an education and research hospital

1.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2.

Fırat Üniversitesi, Elazığ

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S85-S85
Read: 269 Downloads: 220 Published: 04 May 2021

Objective: Schizophrenia, causes severe impaired professional and social functioning, is continued to be investigated. New treatment searches come along with the higher risk of suicidal attempt, violence and substance abuse. 1,2 In this study, our aim is to investigate the sociodemographic and clinical features and other probable treatment-related factors in schizophrenic inpatients in a new set up psychiatry clinic.

Methods: In our study, 105 inpatient files, diagnosed as schizophrenia according to DSMIV-TR diagnostic criteria between February 2006 and February 2009, are evaluated retrospecttively.

Results: In this study, of the whole patients, %52.4 was female, %47.6 was male, %46.7 was single, %39 was primary school graduate, %60 was unemployed. The mean age was 36.3±2.2. %44.8 of the patients were diagnosed as paranoid schizophrenia. In the oral medication the usage ratio of atypical antipsychotics were %75.2, whereas the typical antipsychotics were %24.8. %41 of the patients were using depot antipsychotics. %15.2 of the patients had ECT history. Of the whole patients, %61.9 were smoking, %8.6 had substance dependence, %56.2 had violent behaviors and %45.7 had suicidal attempt history.

Conclusions: In our study, the female/male ratio was found similar with the literature. 3 While the unemployment, violent behavior, suicidal attempt history were found significantly more frequent in males; age of onset were similar between males and females. This study is important for underlining the sociodemographic features and treatment-related other probable factors of schizophrenic inpatients in a new set up psychiatry clinic.


Bir eğitim hastanesinde yatarak tedavi gören şizofreni hastalarında sosyodemografik özellikler ve tedavi ile ilişkili olası etkenler

Amaç: Şizofreni günümüzde mesleksel ve sosyal işlevsellikte bozulmanın en şiddetli şekilde görüldüğü hastalıklardan biri olarak araştırma konusu olmayı sürdürmektedir. İntihar girişiminde, şiddet davranışında ve madde kötüye kullanımındaki yüksek oranlar yeni tedavi arayışlarını da beraberinde getirmektedir. 1,2 Bu çalışmada yeni kurulan bir psikiyatri kliniğinde şizofreni hastalarının sosyodemografik ve klinik özellikleri ile tedaviyle ilişkili olası diğer etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde Şubat 2006-Şubat 2009 tarihleri arasında DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı ile izlenen 105 hasta dosyası geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %52.4’nün kadın, %47.6’sının erkek, %46.7’sinin bekar, %39’nun ilköğretim mezunu, %60’nın işsiz olduğu saptandı. Hastaların yaş ortalaması 36.3±2.2 yıldı ve %44.8’ine paranoid tip şizofreni tanısı konmuştu. Oral atipik antipsikotik kullanımı %75.2, tipik antipsikotik kullanımı %24.8, depo antipsikotik kullanımı %41, EKT uygulanma öyküsü %15.2 idi. Hastaların %61.9’unda sigara içme, %8.6’- sında madde bağımlılığı, %56.2’sinde şiddet davranışı, %45.7’sinde intihar girişimi öyküsü vardı.

Sonuç: Çalışmamızda kadıerkek oranı literatür ile uyumlu olarak eşit bulunmuştur. 3 Erkeklerde işsizlik, şiddet davranışı, intihar girişimi öyküsü oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunurken, hastalığın başlangıç yaşı iki cinsiyette benzer olarak saptanmıştır. Çalışmamız yeni kurulan bir psikiyatri kliniğinde şizofreni tanılı hastaların sosyodemografik özellikleri ile tedaviyle ilişkili olası diğer etkenleri vurgulaması yönünden önemlidir.

Files
EISSN 2757-8038