ALPHA PSYCHIATRY
Original Article

Psychometric properties of a translated Decisional Balance Scale for assessing and predicting children's smoking status

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 35340 İnciraltı-İzmir

2.

Washington State University College of Nursing Spokane, Washington

Alpha Psychiatry 2010; 11: 327-334
Read: 57 Downloads: 42 Published: 01 May 2021

Objective: The purpose of this descriptive cross-sectional study was to conduct psychometric validations for a Turkish version of the Decisional Balance Scale (TDBS).

Methods:  The TDBS was administered to 642 children ages 9-14 in Grades 4-8, using random sampling. Data were analyzed using the Kendall W, paired sample t-test, confirmatory factor analyses and  percentiles.

Results:  Researchers determined that the cons subscale correla-tion coefficients were between 0.43-0.71, and the pros subscale were 0.54-0.74. Subscale factor load for the pros was 0.40-0.78 and for the cons was 0.41-0.75, respectively. The subscales' reliability coefficient for the pros subscale was α=0.74 and for the cons subscale α=0.78.

Conclusion: The TDBS is thus congruent for use in Turkey. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:327-334)


Çocukların sigara içme durumunu öngören ve tanımAlayan  Karar Denge Ölçeğinin psikometrik özellikleri

Amaç: Bu tanımlayıcı-kesitsel çalışmanın amacı, Karar Denge Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıdır.

Yöntem: Dört-sekizinci sınıfa devam eden, yaşları 9-14 arasında değişen, rasgele örneklem yöntemiyle seçilen 642 çocuğa ölçek uygulanmıştır. Veriler Kendall W, Cronbach alfa, faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, bağımlı gruplarda t testi ve yüzdeler kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Madde toplam puan korelasyon katsayıları yarar boyutu için 0.54-0.74, zarar alt boyutu için 0.43-0.71 arasında değişmektedir. Ölçeğin doğrulayıcı faktör yükleri yarar alt boyutu için 0.40-0.78, zarar alt boyutu için 0.41-0.75 arasındadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ikili faktör yapısının ölçeğe uygun olduğu belirlenmiştir (GFI 0.92 ve CFI 0.92). Karşıt grup yaklaşımı ölçeğin yapı geçerliliğini desteklemiştir. KDÖ yarar alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.74 ve zarar alt boyutu için 0.78’dir.

Sonuç: KDÖ geçerli ve güvenilir, Türk kültürü ile uyumlu bulunmuştur. (Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:327-334)

Files
EISSN 2757-8038