ALPHA PSYCHIATRY

Validity and reliability of the Turkish version of the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1)

1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Tekirdağ

2.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, Tekirda

3.

Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Psikiyatri Klinigi, Ankara

4.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri, İstanbul

Alpha Psychiatry 2009; 10: 78-87
Read: 1076 Downloads: 331 Published: 03 May 2021

Objective: To examine reliability and validity of the Turkish version of the World Health Organization’s Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Self-report Scale (ASRS).

Methods: The validity and reliability of Turkish version of Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist was assessed in a sample of 579 university students from Namik Kemal University, Tekirdag. All participants completed the Turkish ASRS, Turkish Wender Utah Rating Scale (WURS), Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), Perceived and Peer-Related Objective Success Scale (PPOSS) and Structured Developmental History Questionnaire (SDHQ).

Results: Principle component analysis revealed two factors (inattention and hyperactivity/impulsivity) explaining 41.6% of the total variance. Reliability analysis showed that the Turkish version of ASRS has a high level of internal consis tency (Cronbach’s alpha=0.88). Cronbach’s alpha coefficients for ‘inattention’ and ‘hyperactivity/impulsivity’ subscales were also high (0.82 and 0.78). Additionally, the correlation coefficients for two-week test-retest reliability among the 50 subjects were high (for total scores, r=0.85; for two subscales, r=0.73-0.89). Pearson productmoment correlation coefficients were revealed that the subscales and total score of the ASRS were significantly correlated with the WURS (Pearson’s correlations=0.46-0.52, p<0.01) and the SCL-90-R (Pearson’s correlations=0.54-0.61, p<0.01). Female subjects scored higher on both two subscales and total scores of ASRS (female: 25.89±9.55, male: 22.33±11.20; p<0.001).

Conclusions: These results suggest that Turkish ASRS is a reliable and valid measurement to aid in screening for adult ADHD. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:78-87)


Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim  Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü’nün Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeğinin (ASRS) Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılmasıdır.

Yöntem: ASRS Türkçe formu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenim gören 579 öğrencide değerlendirilmiştir. Bütün katılımcılar tarafından Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS), Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ), Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Yapılandırılmış Gelişim Öyküsü Formu (YGÖF) ve Başarı Algısı Ölçeği (BAÖ) doldurulmuştur.

Bulgular: Faktör analiziyle varyansın %41.6’nı açıklayan iki faktör (hiperaktivite/ dürtüsellik ve dikkat eksikliği) elde edilmiştir. Güvenilirlik analizinde ölçeğin iç tutarlılığı yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa=0.88). Alt ölçekler için hesaplanan Cronbach alfa değeri de ‘dikkat eksikliği’ için 0.82, ‘hiperaktivite/ dürtüsellik’ için 0.78 olmak üzere yüksek bulunmuştur. Ek olarak, 50 kişide değerlendirilen iki haftalık test-tekrar test tutarlılığı yüksekti (toplam puanlar için r=0.85; alt ölçekler için r=0.73-0.89). ASRS toplam puanları ve alt ölçek puanları ile WUDÖ (Pearson korelasyon=0.46-0.52, p<0.01) ve SCL-90-R (Pearson korelasyon=0.54-0.61, p<0.01) arasında anlamlı bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Kadınların toplam ve alt ölçek ASRS puanları erkeklerinkine göre daha yüksektir (kadın: 25.89±9.55, erkek: 22.33±11.20; p<0.001).

Sonuç: ASRS’nin Türkçe formu erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu taramasında yardımcı olarak kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir araçtır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:77-87)

Files
EISSN 2757-8038