ALPHA PSYCHIATRY

Use of lamotrigine in psychiatric disorders

1.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, İSTANBUL

2.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, İSTANBUL

3.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Klinikleri, Erenköy-İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2008; 9: 169-178
Read: 820 Downloads: 503 Published: 07 May 2021

Lamotrigine is a novel anticonvulsant drug which has multiple mechanisms of action. Along with epilepsy, it has become the treatment of choice in many areas of medicine, including various psychiatric disorders and pain syndromes. In psychiatry, there are several studies reporting the efficacy of lamotrigine in the treatment of bipolar disorder, schizophrenia, cocaine dependence, posttraumatic stress disorder and borderline personality disorder. In these studies, lamotrigine was seen to be well tolerated, to be an effective mood stabilizer, to be significantly more effective in schizophrenia when given as adjunctive therapy to clozapine. However it requires medical attention when combined with other antipsychotics except for clozapine due to possible iatrogenic worsening of psychiatric symptoms. Lamotrigine has been reported to have positive treatment effects for other potential clinical applications in limited number of reports. The literature related with lamotrigine use for the treatment of different psychiatric disorders has been reviewed in this paper. (Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:169-178)


Psikiyatrik bozukluklarda lamotrijin kullanımı

Lamotrijin çoğul etki mekanizmaları ile etkisini gösteren yeni kuşak bir antiepileptiktir. Epilepsinin yanısıra çeşitli psikiyatrik bozukluklar ve ağrı sendromları da olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Psikiyatride bipolar bozukluk, şizofreni, kokain bağımlılığı, posttravmatik stres bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu tedavisinde etkili olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda genel olarak iyi tolere edilen lamotrijinin etkili bir duygudurum düzenleyici olduğu, şizofrenide özellikle klozapin tedavisine ek olarak kullanıldığında tedavi etkinliğini arttırdığı ancak klozapin dışındaki diğer antipsikotiklerle kombine kullanıldığı durumlarda iatrojenik olarak psikiyatrik belirtilerin kötüleşmesine neden olabileceği uyarısında bulunulmuş, potan-siyel diğer kullanım alanlarında ise özellikle etkinlik açısından müsbet sonuçlar alınmış olsa da çalışmaların sınırlı sayıda olduğu belirtilmiştir. Bu yazıda lamotrijinin farklı psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanımıyla ilgili yayınlar gözden geçirilmiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:169-178)

Files
EISSN 2757-8038