ALPHA PSYCHIATRY

The relationship of psychiatric sign with quality of life in the patients with the polio sequel

1.

Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, ISPARTA

2.

Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı, ISPARTA

Alpha Psychiatry 2006; 7: 223-231
Read: 600 Downloads: 419 Published: 11 May 2021

Objective: Problems in the daily life activities are frequent due to many physical problems following the polio dis-ease. In this study, psychiatric signs, functional status and life quality relationship in a group of patients with the sequel of polio are investigated.

Methods: Seventy-two patients with the sequel of poliomyelitis and a control group of 30 healthy individuals are taken into this study. Sociodemographic data form which includes the socio-demographic information, Symptom Check List (SCL-90-R), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and the World Health Organization Quality of Life Assessment-BREF (WHOQOL-BREF) Turkish version are carried out in both groups.

Results: In the polio group SCL-90-R somatization, anxiety, interpersonal sensitivity, phobic anxiety and global symptom index and HDRS scores are found to be significantly higher than the control group. In the polio group WHOQOL-BREF scores in the physical, social, environment (global) domain are significantly lower than the control group. The SCL-90-R interpersonal sensitivity, paranoid ideation subscale scores were significantly higher and WHOQOL environment (culture standardized) and environment (global) domain scores were significantly lower in female than the male patients with polio sequel. The psychiatric symptoms and level of depression and anxiety were found negatively correlated with WHOQOL-BREF psychological, social and environment domains scores in patients with polio sequel.

Conclusions: Polio sequel both affects the physical functions and interrupts psychological functions. As the result of our study, it is observed that the life quality of the patients with the polio sequel is severely damaged. (Anatolia Journal of Psychiatry 2006; 7:223-231)


Polio sekeli olan hastalarda psikiyatrik belirtilerin yaşam kalitesi ile ilişkisi

Amaç: Polio sonrasında birçok fiziksel soruna bağlı olarak günlük yaşam etkinliklerinde sıklıkla sorunlar yaşan-maktadır. Bu çalışmanın amacı, polio sekeli olan hasta grubunda psikiyatrik belirtileri, işlevsel durumu ve yaşam kalitesini araştırmaktır.

Yöntem: Araştırmaya poliomyelit sekeli olan 72 hasta ve sağlıklı bireylerden oluşturulmuş 30 kişilik kontrol grubu alındı. İki gruba sosyodemografik bilgileri içeren sosyodemografik veri formu, Belirti Tara-ma Listesi (SCL-90-R), Hamiton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF TR) uygulandı.

Bulgular: Polio grubunda SCL-90-R somatik belirtiler, anksiyete, kişilerarası ilişkilerde duyarlılık, fobi ve genel belirti indeksi ile HADÖ puanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Polio grubunda WHOQOL-BREF fiziksel, sosyal, çevre alanı global, çevre alanı kültüre standardize alanlarındaki yaşam kalitesi puanı kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulundu. Kadın polio sekeli olan hastaların erkeklere göre SCL-90-R kişilerarası ilişkilerde duyarlılık, paranoid belirtiler alan puanları anlamlı olarak daha yüksek, kültüre standardize ve global çevre alanlarındaki WHOQOL puanı anlamlı olarak daha düşük bulundu. Polio sekeli olan hastalarda psikiyatrik belirtiler, depresyon ve anksiyete düzeyleri WHOQOL-BREF psikolojik, sosyal ve çevre alanları puanları ile negatif ilişkili bulunmuştur.

Sonuçlar: Polio sekeli hem fiziksel işlevleri etkilemekte, hem de ruhsal işlevleri bozmaktadır. Çalışmamızın sonucunda polio sekeli olan hastaların yaşam kalitelerinin ciddi olarak bozulduğu görülmektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:223-231)

Files
EISSN 2757-8038