ALPHA PSYCHIATRY

The prevalence of social phobia in university student population

1.

Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas

Alpha Psychiatry 2000; 1: 207-214
Read: 633 Downloads: 377 Published: 24 May 2021

Objetive: The aim of this study was to overtake the prevalence of social phobia and relationship between some sociodemographic parameters in university students.

Method: Among the overall 11275 subject, 1003 subjects was sampled and sociodemographic information questionnaire, DIS-III-R sociol phobia scale was given to subjects.

Results: In university students lifetime prevalence of social phobia was 9.6 %, one year prevalence was 7.9 %. Social phobia prevalence was higher in women; lifetime prevalence was 9.8 %, and 9.4 % in men. In the last one year prevalence was 8.9 % in women and 7.1 % in men. Social phobia prevalence was higher between the age 21-24 years, in whom with low socioeconomic level, in the subjects to be borned in villages, subjects living the last fifteen years in a village, respectively. In the subjects with a family history of psychiatric illness social phobia prevalence was higher.

Conclusion: As a result, social phohia was more common problem in university student population. Some factors such as low socioeconomic level, to be borned and live in a village and family history of psyhiactric illness were important in the prevalence of social phobia. (Anatolian Journal of Psychiatry 2000; 1(4):214)


Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı

Amaç: Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı ve bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Üniversitenin 11275 öğrencisini temsil eden örneklem üzerinde çalışıldı. 1003 öğrenciye sosyodemografik bilgi formu ve DIS-III-R Handscore sosyal fobi alt ölçeği uygulandı.

Sonuçlar: Üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yaşam boyu yaygınlığı % 9.6, son bir yıllık yaygınlığı % 7.9’dur. Sosyal fobi kadınlarda daha fazladır. Kadınlarda yaşam boyu yaygınlığı % 9.8, erkeklerde % 9.4’tür. Son bir yıl için kadınlarda yaygınlık % 8.9, erkeklerde % 7.1’dir. Sosyal fobi 21-24 yaş grubunda, düşük ekonomik duruma sahip kişilerde, köyde doğanlarda ve son 15 yıldır köyde yaşayanlarda daha sık görülmektedir. Ailede psikiyatrik hastalık öyküsü bulunan grupta sosyal fobi yaygınlığı daha sıktır.

Tartışma: Bu sonuçlara göre sosyal fobi üniversite öğrencilerinde sık karşılaşılan bir bozukluktur. Düşük ekonomik durum,kırsal kesimde doğma ve kırsal kesimde yaşama, ailede psikiyatrik hastalık  bulunması sosyal fobi yaygınlığı üzerine etkili olduğu söylenebilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):207-214)

Files
EISSN 2757-8038