ALPHA PSYCHIATRY

Submissive behaviors and its relationship with violence among students of medical school

1.

Bakanlığı AÇSAP Merkezi, MALATYA

2.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MALATYA

3.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

Alpha Psychiatry 2004; 5: 5-10
Read: 772 Downloads: 443 Published: 18 May 2021

Objective: Violence and associated behaviors are important factors in development of submissive behaviors in adolescence. The aim of this study was to evaluate the relationship between submissive behaviors and domestic violence among students of İnönü University Medical School.

Methods: Submissive Acts Scale (SAS) and sociodemographic questionnaire was used to collect data from the students (n=437).

Results: SAS mean value was 36.1±8.5. Male students had more submissive behaviors than girls (p<0.001). The students who had low family income and low parental education had lower SAS values. The students who had domestic violence had higher SAS values (p<0.05).

Conclusion: Domestic violence may be due to pathological behaviours and psychiatric disorders in children and adolescences. Submissive behaviours affect the development of adolescence’s personality. Determining domestic violence is important to prevent and treat its negative consequences as a cause of submissive behaviours in children and adolescences. It’s necessary to remove social and economic causes of violence. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:5-10)


Tıp fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi

Amaç: Gençlerin kişilik gelişimlerinde, şiddet eğilimi ve ilgili davranışlar kadar boyun eğici davranışlar da önemli yer tutmaktadır. Şiddet davranışı gösterenlerin daha otoriter ve kontrolcü oldukları, boyun eğici davranışlar ve zayıf otoritenin de özellikle depresyon dahil, bir çok psikopatoloji ile ilişkili olduğu açıklanmıştır. Bu araştırmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde, bazı sosyodemografik faktörler ve şiddetle ilgili ailesel ve kişisel öyküleriyle boyun eğici davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine (n=437), sosyodemografik anket formu ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin BEDÖ puan ortalaması 36.1±8.5’dir. Erkek öğrenciler daha çok boyun eğici davranış göstermektedirler (p<0.001). Anlamlı olmamakla birlikte, aile geliri ve anne-babasının öğrenim düzeyi düşük olan öğrencilerin BEDÖ puanları daha yüksektir. Anne babası arasında fiziksel şiddet olan öğrencilerin BEDÖ puanları yüksektir (p<0.05).

Tartışma ve Sonuç: Aile içinde şiddet öyküsü ve kişilik özellikleri, boyun eğici davranışların gelişimini açıklamada önemli olabilir. Bu çalışmada saptanan anne ve baba arasındaki fiziksel şiddet ile boyun eğici davranışlar arasındaki ilişki, yarattığı çözümsüzlük ve çaresizliğin, boyun eğici ve çekingen tutumların gelişmesini kolaylaştırabileceği düşünülebilir. Bu, aile içi dinamiklerin önemine işaret etmektedir. Boyun eğici davranışlar, bireyin kişilik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle aile içi şiddeti saptama, önleme ve yarattığı olumsuz sonuçları gidermenin yanında, şiddetin sosyal ve ekonomik kaynaklarını ortadan kaldırmak gerekmektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:5-10)

Files
EISSN 2757-8038