ALPHA PSYCHIATRY

Studying the strategies of students’ coping with the levels of self-efficacy-sufficiency

1.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İZMİR

2.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İZMİR

Alpha Psychiatry 2006; 7: 92-99
Read: 600 Downloads: 407 Published: 11 May 2021

Self-efficacy-sufficiency is one of the perceptional cognitive factors that are effective on individual's behavior. It expresses the individual's perception or judgment of ability doing an action successfully or controlling the events or individual's judgment of the capacity of succeeding a performance level. In this direction this study is a descriptive study which purposes to compare the students' coping with strategies and to determine the levels of self efficacy-sufficiency. Methods: The investigation is materialized in the dates of May 1st-31st 2005, with the participation of 112 students at Ege University the School of Atatürk Health Services Occupation. The Question-naire form used in achieving data is occurred from 3 parts. In the first part, personal data form improved by investigators, in the second part, The Coping Strategy Indicator’, in the third part, ’The self efficacy scale’ is used. In the analyses of the data, percentage dispersions, variance, correlation analysis are used. Results: They are found that the students participated the investigation are at the age average of 21.55±3.2, 75% of their economic level are medium, 44.9% of them are living in the native country, 84.6% of them are haven't ever been to a meeting about stress. Generally students take high point from the self efficacy subscales. There was a significant difference in coping strategies between females and males. There was a positive correlation between coping strategies point and take from self efficacy subscales point. Conclusion: Higher self-efficacy for managing problem is associated with the use of coping strategies related to better adjustment. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:92-99)


Öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik düzeyleri ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi

Amaç: Öz etkililik-yeterlilik, bireyin davranışları üzerinde etkili olan bilişsel algılama etkenlerinden birisidir. Bireyin belli bir eylemi başarıyla yapma veya olayları kontrol edebilme algısı veya yargısı ya da bireyin belirli bir perfor-mans düzeyini başarma kapasitesine ilişkin yargısını da ifade eder. Bu çalışma, öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi ve başa çıkma stratejileri ile karşılaştırılması amacıyla yapılmış olan betimsel bir çalış-madır.

Yöntem: Araştırma 01-31 Mayıs 2005 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki 112 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler üç bölümden oluşan anket formuyla elde edilmiştir. Birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci bölümde Başa Çıkma Stratejisi Ölçeği (BÇSÖ), üçüncü bölümde Öz Etkililik-Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ) kullanılmıştır. Veri analizinde, yüzde dağılımları, varyans ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.55±3.2, %75.5’inin ekonomik duru-munun orta, %44.9’unun yurtta kaldığı, %84.6’sının stresle ilgili herhangi bir toplantıya katılmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin genel olarak ÖEYÖ’nin alt boyutlarından yüksek puan aldıkları saptanmıştır. BÇSÖ’nden alınan puanlar cinsiyetlere göre anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırmada, ÖEYÖ tüm alt boyutlarından alınan puanlar ile başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından alınan puanlar (SDA alt boyutu hariç) arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Tartışma: Sonuç olarak problem çözümü için gerekli olan yüksek öz etkililik-yeterlilik, daha iyi bir uyumla bağlantılı olan baş etme stratejilerinin kullanımıyla ilişkilidir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:92-99)

Files
EISSN 2757-8038