ALPHA PSYCHIATRY

Schizophrenia and gender

1.

Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Samsun

Alpha Psychiatry 2000; 1: 180-185
Read: 301 Downloads: 203 Published: 24 May 2021

Although gender differences in schizophrenia have been noticed since time of Kraepelin, these have not been systematically studied until recently. Significant gender differences in schizophrenia have been reported in premorbid adjustment, age at onset, phenomenology, course and outcome, familial history, treatment response and neuroimaging studies. Schizophrenic women have higher levels of premorbid adjustment, psychosocial functioning and schizophrenia spectrum disorders among their first degree relatives and better course and outcome. Schizophrenic men have an earlier age at onset, more negative symptoms, and poorer response to treatment, more maternal obstetric complications, structural brain abnormalities and neurological soft signs. In this article, we reviewed the differences of gender in schizophrenia. (Anatolian Journal of Psychiatry, 2000; 1(3):180-185)


Şizofreni ve cinsiyet

Şizofrenide cinsiyet farklılıkları Kraepelin döneminden beri bilinmesine rağmen, yakın zamanlara dek bu konuda sistematik çalışma yapılmamıştır. Şizofrenide prodromal dönem, başlangıç yaşı, gidiş ve sonlanış, aile öyküsü, tedaviye yanıt ve beyin görüntüleme bulgularında önemli cinsiyet farklılıkları bildirilmektedir. Kadın şizofrenlerin birinci derece akrabalarında şizofrenik spektrum bozukluğuna daha sık rastlandığı, premorbid işlevsellik ve psikososyal işlevlerin daha yüksek olduğu, hastalığın gidiş ve sonlanmasının ise daha iyi olduğu bildirilmiştir. Erkek şizofren hastalarda ise, başlangıç yaşının daha erken olduğu, negatif belirtilere daha fazla rastlandığı, tedaviye yanıtın daha kötü olduğu, doğum komplikasyonları, yapısal beyin anormallikleri ve silik
nörolojik işaretlere daha fazla rastlandığı saptanmıştır. Bu makalede, şizofrenik bozukluklarda cinsiyete bağlı olarak saptanan farklılıklar gözden geçirilmiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2000; 1(3):180-185)

Files
EISSN 2757-8038