ALPHA PSYCHIATRY

Relationship between level of cognitive functions and activities of daily life at elderly people who live in rest home

1.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, GAZİANTEP

2.

Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Psikiyatri ABD, GAZİANTEP

Alpha Psychiatry 2006; 7: 232-239
Read: 299 Downloads: 218 Published: 11 May 2021

Objective: The aim of this study was do determine level of cognitive functions and activities of daily life at elderly people who live in rest home.

Methods: This study was done with 60 elderly people who live Gaziantep Rest Home on 01-15 October 2004. A questionnaire was used in this study that was about sociodemographic characteristics and state of doing activities of daily life. Also Standardized Mini Mental Test for Literate and Illiterate person was used to determine the cognitive functions. Analyzing the data we used frequency and chi-square analysis in SPSS program.

Results: We found cognitive disorder %43.3 of the elderly persons. Statue of doing activities of daily life was damaged very much like incontinence seen, using telephone, food and dress shopping, preparing meal, doing housework, exchanging money, know and intake own medication at person who have cognitive disorders and differences between groups were found meaningful as statically (p<0.05).

Conclusion: In this study it is determined that %43.3 of the elderly person who live in rest home have cognitive disorder also it is determined that disorder at daily life activities was much at elderly who have cognitive disorder. Early determination and treatment of cognitive disorder will increase the quality of life at elderly persons. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:232-239)


Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeyleri arasındaki ilişki

Amaç: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeylerini belirlemektir.

Yöntem: Araştırma 01-15 Ekim 2004 tarihlerinde Gaziantep Huzurevi’nde yaşayan 60 yaşlı bireyle yapılmıştır. Çalışmada sosyodemografik özelliklerini ve günlük yaşam etkinliklerini yapabilme durumlarını belirle-meye yönelik anket formu, Eğitimliler ve Eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test (SMMT) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programında sıklık ve ki-kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Yaşlı bireylerin %43.3’ünde bilişsel bozukluk saptanmıştır. İnkontinans görülme durumu, telefonu kullanabilme, yiyecek ve giysi alışverişi yapabilme, yemek hazırlama, ev işleri yapma, parayı çekip çevirme, kullandığı ilaçlarını tanıma ve kullanabilme gibi günlük yaşam etkinliklerindeki bozulmanın bilişsel bozukluk olan yaşlılarda daha çok olduğu ve gruplar arasındaki bu farkların istatistiksel olarak da anlamlı olduğu (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada huzurevindeki yaşlıların %43.3’ünde bilişsel bozukluk olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bilişsel bozukluk görülen yaşlılarda günlük yaşam etkinliklerindeki bozulmanın daha çok olduğu saptanmıştır. Bilişsel bozukluğun erken dönemde belirlenip tedavi edilmesi yaşlı bireylerin yaşam kalitesini de artıracaktır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:232-239)

Files
EISSN 2757-8038