ALPHA PSYCHIATRY

Relationship between depression and anxiety and quality of life in multiple sclerosis

1.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA

2.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, KONYA

Alpha Psychiatry 2003; 4: 220-225
Read: 584 Downloads: 398 Published: 20 May 2021

Objective: In this study was to investigate the relationships between depression, anxiety, illness duration and physical disability and quality of life in multiple sclerosis (MS).

Method: Sixty-two patients with MS and thirty-four healthyvoluntary individuals were included in the study. Patients and control group have been evaluated with Beck Depression Inventory (BDE), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Quality of Life Index (WHO-QOL-Brief). Patients were additionally evaluated with Brief Disability Questionnaire (KYY), Expanded Disability Status Scale (EDSS).

Results: Of the 62 MS patients 67.7% were women and 32.3% were men. The mean duration of illness was 4.5± 5.1 years, EDSS was 1.5±1.4. Depression and anxiety scores of MS patients were found to be significantly higher than controls, however their scores of quality of life were low. A negative correlation was found between depression scores and all quality of life domains. Anxiety scores of the patients were also negatively correlated with physical and psychological well-being and social relationship domains. Illness duration and disability were negatively correlated with quality of life. Physical disability scores detected by the physician was not found to be correlative with quality of life.

Discussion: The quality of life in MS is negatively influenced by anxiety and depression. In the patients there is no correlation between physical disability scores evaluated by the physician and the quality of life. However it is surprising to find a correlation between disability scores defined by the patients and the quality of life. (Anatolian Journal of Psychiatry 2003; 4:220-225)


Multipl sklerozda yaşam kalitesinin depresyon ve anksiyete ile ilişkisi

Amaç: Multipl sklerozda (MS) yaşam kalitesinin depresyon, anksiyete, fiziksel özürlülük ve hastalık süresi ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Araştırmaya 62 MS’li hasta ve 34 sağlıklı-gönüllü kişi kontrol grubu olarak alınmıştır. Hasta ve kontrol grubuna Beck Depresyon Envanteri (BDE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHO-QOL-Brief) uygulanmıştır. Ayrıca, hastalara Kısa Yeti Yitimi (KYY) ve Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (EDSS) uygulanmıştır.

Sonuçlar: Hastaların %67.7’si kadın, %32.3’3’ü erkek olup, ortalama hastalık süresi 4.5±5.1 yıl, ortalama EDSS puanı 1.5±1.4 olarak bulunmuştur. MS hastalarında depresyon ve anksiyete puanları kontrollerden anlamlı derecede yüksek, yaşam kalitesi puanları düşük bulunmuştur. Depresyon puanları ile yaşam kalitesinin tüm alanları, anksiyete puanları ile ise fiziksel sağlık, psikolojik sağlık ve sosyal ilişkiler alanı arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. Hastalık süresi ve yeti yitimi ile yaşam kalitesinin arasında negatif ilişki bulunurken, doktorun değerlendirdiği fiziksel özürlülük skoru ile yaşam kalitesi ilişkili bulunmamıştır.

Tartışma: Depresyon ve anksiyete MS hastalarında yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. MS hastalarında doktorun değerlendirdiği fiziksel özürlülük skoru ile yaşam kalitesinin ilişkili bulunmamasına karşın, hastanın bildirimine dayanan yeti yitimi puanı ile ilişkili bulunması ilginçtir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4:2220-225)

Files
EISSN 2757-8038