ALPHA PSYCHIATRY

Quality of life in vitiligo and chronic urticaria patients

1.

Mardin Devlet Hastanesi Psikiyatri Birimi, MARDİN

2.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2006; 7: 76-81
Read: 676 Downloads: 495 Published: 11 May 2021

Objective: Recently studies have focused on the quality of life in patients with dermatological diseases. The aim of this study is to investigate the impact of two different kinds of skin disorders -vitiligo and chronic urticaria- on the quality of life and compare with healthy controls.

Methods: The study population was recruited from dermatology outpatient clinics at four major hospitals in Istanbul. Fifty vitiligo, 50 chronic urticaria patients, aged 16-60 years were compared with age- and sex- matched 50 healthy controls. The sample completed the sociodemographical data form, SCID-I and Skindex-29.

Results and Discussion: Quality of life has been negatively affected at emotional level in vitiligo patients, whereas at symptomatic level in chronic urticaria patients. The relationship of quality of life with sociodemographic features and Axis-I diagnoses have been discussed in the light of the relevant literature. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:76-81)


Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi

Amaç: Son yıllarda yaşam kalitesi klinik incelemelerde önem kazanmış ve dermatolojide yaşam kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada vitiligo ve kronik ürtiker gibi iki farklı cilt hastalığının, yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması ve sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya İstanbul’da dört büyük hastanenin dermatoloji polikliniklerine ayaktan başvuran, vitiligo ve kronik ürtiker tanıları konmuş, 16-60 yaş arası 50’şer hasta alınmıştır. Kişilere tarafımızdan hazırlanan sosyodemografik özelliklerin incelendiği soru formu, SCID-I ve Cilt Bozukluğu Olan Hastalarda Performans ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (Skindex-29) uygulanmıştır.

Bulgular ve Tartışma: Yaşam kalitesi vitiligo grubunda emosyonel açıdan daha fazla etkilenmekte, kronik ürtikerde ise daha çok belirti düzeyinde bozulmaktadır. Bu hastalardaki yaşam kalitesinin sosyodemografik özellikler ve I. eksen tanıları ile ilişkisi literatür eşliğinde tartışılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:76-81)

Files
EISSN 2757-8038