ALPHA PSYCHIATRY

Psychosocial approaches in schizophrenia: Outpatients

1.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, SİVAS

2.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Anabilim Dalı, SİVAS

3.

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, SİVAS

Alpha Psychiatry 2002; 3: 69-74
Read: 653 Downloads: 464 Published: 21 May 2021

Objective: The positive symptoms of schizophrenic disorders have been responded to psychotropic drug treatment as good, but patients who were benefit from psychotropic drug treatment were exposed to some problems such as lack of interpersonalrelationships, unemployment, decreasing of quality of life.  Because of this, psychosocial approaches must be added to treatment of schizophrenia. The objective of this study, psychosocial approaches that added to psychotropic drug treatment in schizophrenia how effects the course, family functioning, quality of life of patients with schizophrenia is to investigate.

Method: Patients who have diagnosing to a schizophrenic disorder and formerly given inpatient treatment were determined. The information about study was given to patients and their families, and was got their consents. The study was completed with 23 patients. First, patients filled up Sociodemographic Information Form. At the beginning and at the end of study Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), WHOQOL-BREF(TR), Family Assessment Device (FAD), Specific Level of Functioning Scale (SLFS), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) was applied to the patients. The study team consisted a psychiatrist and a psychiatric nurse, and the study was carried on three months. The studing team visited to the patients at their homes, one time in two weeks, and six times as total.

Findings: At the end of three months, the patients experienced increasing at social functioning and improving at family relationships. At the end of study, the mean score of BPRS was found to be lower than at the beginning score as significantly; some subscales or total scale scores of WHOQOL-BREF(TR), FAD, SLFS, MSPSS was found to be higher than at the beginning score as significantly.

Discussion: The findings of this study has been showed that psychosocial approaches are benefit especially in social functioning, family relationships, increasing quality of life in patients with schizophrenia. However, the sample of this study is relatively small and the time of this study is short. For this reason, it is suggested that psychosocial approaches must be applied with greater sample and for a long time. (Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:69-74)


Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar: Ayaktan hastalar

Amaç: Şizofreninin pozitif belirtileri psikotrop ilaç tedavisine iyi yanıt vermektedir. Ancak psikotrop ilaç tedavisinden yarar gören hastalar bile kişiler arası ilişkilerde yetersizlik, işsizlik, yaşam kalitesinde azalma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, şizofreninin tedavisinde psikososyal yaklaşımlara da yer verilmelidir. Bu çalışmanın amacı, şizofrenide psikotrop ilaç tedavisine ek olarak psikososyal yaklaşımların hastaların gidişini ve aile işlevlerini nasıl etkilediğini araştırmaktır.

Yöntem: şizofrenik bozukluk tanısıyla en az bir kez yatırılarak tedavi uygulanan hastalar belirlendi. Hastalara ve ailelerine çalışma hakkında bilgi verilerek katılma konusunda onayları alındı. Çalışma 23 hasta ile tamamlandı. Hastalara Sosyodemografik Bilgi Formu uygulandı. Çalışmanın başında ve sonunda hastalara Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KDPÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-TR), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), Özgül İşlev Düzeyi Ölçeği (ÖİDÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı. Üç ay sürdürülen bu çalışmada, çalışma ekibi bir psikiyatrist ve bir psikiyatri hemşiresinden oluştu. Çalışma ekibi iki haftada bir olmak üzere hastaları evinde toplam 6 kez ziyaret etti.

Bulgular: Üç ay sonunda hastaların sosyal işlevselliğinde artış ve aile ilişkilerinde düzelme gözlenmiştir. Hastaların çalışma sonundaki ölçek puanları başlangıç puanlarıyla karşılaştırıldığında, KPDÖ ortalama puanı başlangıç ortalama puanına göre anlamlı düzeyde daha düşük; WHOQOL-TR, ÖİDÖ ve ÇBASDÖ ölçek ya da bazı alt ölçek ortalama puanları başlangıç ortalama puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.

Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları şizofreni hastalarında psikososyal yaklaşımların özellikle sosyal işlevsellik, aile ilişkileri ve yaşam kalitesini artırma yönlerinden yararlı olduğunu göstermiştir. Ancak bu çalışmada örneklem görece küçüktür ve çalışma süresi kısadır. Bu nedenle, psikososyal yaklaşımların daha büyük örneklemle ve daha uzun süre uygulanması önerilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:69-74)

Files
EISSN 2757-8038