ALPHA PSYCHIATRY

Psychiatric problems related with menopause and its treatment

1.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

2.

Cukurova Universitesi Tip Fakultesi Psikiyatri Anabilimdali ADANA

Alpha Psychiatry 2002; 3: 108-112
Read: 593 Downloads: 437 Published: 20 May 2021

Menopause is a medical term indicating the absence of menstrual bleeding for more than one year. Menopause, together with menarch is one of the most significant periods in a woman’s life. This period, which usually starts between 45 and 55 years of age, influences women both physiologically and psychologically. Higher anxiety, depression and sexual function disorders have been reported during menopause period. Paralleling the increase in elder population in the world, problems related with menopausal period are gaining increased attention and importance. In this paper, biological, psychological, and social dimensions of menopause have been discussed and the effects of hormone replacement therapy -which becomes a standard in the pharmacological treatment of menopause-on mood and mental state of the cases and other psychiatric approaches specific to this period, have been reviewed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:108-112)


Menopoz ve tedavi sürecinde ortaya çıkan ruhsal sorunlar

Menopoz, kadınlarda bir yıldan uzun süren menstruel kanamanın yokluğu ile tanımlanan tıbbi bir terimdir. Menopoz bir kadının yaşamında, menarşla birlikte görülen en önemli dönemlerden biridir. Genelde 45-55 yaşları arasında ortaya çıkan bu dönem, kadınları pek çok yönden etkileyecek hormonal değişimin yanı sıra, doğurganlığın ve gençliğin yitimi düşüncesi ile ruhsal problemlere neden olabilecek önemli bir sorun kaynağıdır. Menopoz döneminde anksiyete, depresyon, cinsel işlev bozuklukların arttığını bildiren çalışmalara literatürde rastlanmaktadır. Dünyada yaşlı nüfusun artması ile menopoz sonrası dönem giderek uzamakta ve bu dönemde yaşanan ruhsal sorunlar önem kazanmakta ve daha çok ilgi çekmektedir. Bu makalede menopoz kavramı biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmiş menopoz tedavi sürecinde artık rutin hale gelen hormon replasman tedavisinin ruhsal durumlar üzerine etkisi ve bu döneme özgü psikiyatrik yaklaşımlar gözden geçirilmiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:108-112)

Files
EISSN 2757-8038