ALPHA PSYCHIATRY

Motivation’s Resources and Problems Scale

1.

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ESKİŞEHİR

2.

Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, ESKİŞEHİR

Alpha Psychiatry 2006; 7: 204-210
Read: 319 Downloads: 198 Published: 11 May 2021

Objective: This study was carried out to develop and standardized an Occupational Learning Motivation Scale. That was used to determine level of their motivational learning at undergraduate nursing, midwifery and health staff students.

Methods: In this study Occupational Learning Motivation Scale is used to determine under-graduate students’ motivational learning. The scale was comprised of three sub-scales with a view to determining intrinsic, negative and extrinsic motivations. Scales were applied to 400 students that chosen sample for this study.

Findings: The result of the factor analysis indicated that the measurement has three factors. Reliability analysis and correlations between items are very high and significant.

Discussion: The result of alpha, factor analysis and t-test, indicated that the Occupational Learning Motivation Scale which is involved 24 items and 3 factors is reliable and valid. It could be recommended that, Occupational Learning Motivation Scale can be used for undergraduate student motivational level in different context and it should be tested for its reliability and validity. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:204-210)


Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin mesleksel öğrenme güdülenme düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek standart bir ölçme aracı hazırlamaktır. Araştırmanın şekli: Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır.

Yöntem: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitime yönelik mevcut güdülenme düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği”, uzman görüşleri doğrultusunda ve ön uygulama çalışmaları sonucunda 30 maddeye ulaşılmıştır. Örneklem olarak seçilen 400 öğrenciye son ölçek uygulanmıştır.

Bulgular: Faktör analizi sonuçlarına göre yapılan elemelerden sonra kalan maddelerin üç faktörde toplandığı, kalan maddelerin güvenilirlik katsayılarının ve toplam korelasyonlarının yüksek olduğu görülmüştür.

Tartışma: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin güdülenme düzeylerini ölçmek için geliştirilen Güdülenme Kaynak-ları ve Sorunları Ölçeği’nin yapısal geçerliliği, iç güvenilirliği ve uygulanabilirliği Cronbach alfa analizi, faktör anali-zi, t testi sonuçları ile gösterilmiştir. Analizler sonucunda 24 maddeden oluşan 3 faktörlü geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçme aracına ulaşılmıştır. Ancak ölçeğin başka çalışmalarla da desteklenerek geçerlilik ve güvenilir-liğinin yeniden test edilmesi yararlı olacaktır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:204-210)

Files
EISSN 2757-8038