ALPHA PSYCHIATRY

Genetics of bipolar disorder

1.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, EDİRNE

Alpha Psychiatry 2004; 5: 163-178
Read: 599 Downloads: 413 Published: 18 May 2021

Among psychiatric disorders, bipolar disorder is one of the most frequently studied disorders for genetic mechanism. Family, twin and adoption studies have shown a strong evidence for the importance of a genetic etiology. Although many molecular genetic studies have tried to identify the major locus that was an etiologic importance in bipolar disorder throughout the last 2 decades, inheritance mode and the major locus are still unidentified. Many chromosomal susceptibility genes and candidate genes associated with bipolar disorder have been identified in some studies but no one is confirmed yet. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:163-178)


Bipolar bozukluğun genetiği

Psikiyatrik hastalıklar arasında genetik yönü en çok araştırılan hastalıklardan biri bipolar bozukluktur ve özellikle son yıllarda araştırmalar yoğunluk kazanmıştır. Aile, ikiz ve evlat edinme çalışmaları genetik etiyolojinin önemine dair güçlü kanıtlar vermiştir. Son 20 yıldır yürütülen moleküler genetik çalışmalarla bipolar bozuklukta etiyolojik önemi olan majör lokus belirlenmeye çalışılmıştır ve bu güne kadar yapılan çalışmalarla kalıtım modu ve majör lokus henüz kesin olarak belirlenememiştir. Yapılan çalışmalarda bipolar bozuklukla ilişkili bazı kromozomal hassasiyet bölgeleri ve aday genlerle ilişkinin kanıtları bulunmuş ancak hiçbirisi kesin olarak ilişkilendirilememiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:163- 178)

Files
EISSN 2757-8038