ALPHA PSYCHIATRY

Factors associated with quality of life in obsessive compulsive disorder

1.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, VAN

2.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

3.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fak., Psikiyatri ABD, VAN

4.

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fak., Psikiyatri ABD, KONYA

5.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, VAN

Alpha Psychiatry 2007; 8: 5-13
Read: 659 Downloads: 410 Published: 10 May 2021

Objective: Since obsessive compulsive disorder (OCD) is an illness that considerably influences the family, academic, occupational and social functioning of patients, the relationship between OCD and QOL has been acquiring more importance. The present study was designed to investigate which aspects of quality of life (QOL) are most affected in OCD and to explore the predictors of decreased QOL in OCD.

Methods: Seventy-three patients with OCD and 69 healthy control subjects were compared in terms of their quality of life scores by means of WHOQOL-BRIEF. The relationship between QOL and probable clinical variables were explored by means of multivariate regression analyses.

Results: Psychological health and social relationship scores of OCD patients were significantly lower than healthy subjects. Multivariate regression analyses revealed that the severity of depressive symptoms was the best predictor of both psychical health, and psychological health. The presence of comorbid personality disorder was the second significant factor to predict psychological health. While the severity of compulsions was the sole associated factor with psychological health, in second model, severity of depression as an associated variable was added to equation. Only the duration of illness was associated with environment scores. In the bivariate correlational analyses, while the severity of obsessions and depressive symptoms were significantly associated with psychological health, there is no association between psychological health and compulsion severity.

Discussion: Since the subjective perception of QOL is considerably affected by depression severity, a quality of life assessment instrument that is specific for OCD should be developed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:5-13)


Obsesif kompulsif bozuklukta yaşam kalitesi ile ilişkili etkenler

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kişinin aile, meslek ve sosyal işlevselliğini belirgin olarak etkileyen bir bozukluk olduğu için OKB ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki giderek daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada OKB’ta en çok etkilenen yaşam kalitesi alanlarını ve OKB’ta azalmış yaşam kalitesi ile ilişkili etkenleri araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Yetmiş üç OKB hastası ve 69 sağlıklı katılımcının yaşam kalitesi puanları Dünya Sağlıkk Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) aracılığıyla karışlaştırıldı. Ayrıca regresyon analizleri aracılığıyla yaşam kalitesi ve olası klinik değişkenler arasındaki ilişkiler arasında.

Sonuçlar: Kontrol grubuna göre, OKB grubunun psikolojik sağlıkk ve sosyal ilişkiler puanları anlamlı olarak daha düşük bulundu. Yapılan çoklu regresyon analizleri sonucunda depresif belirtilerin şiddeti hem fiziksel sağlık,  hem depsikolojik sağlık alanı ile en fazla ilişkili olarak bulundu. Kişilik bozukluğu eş tanışın varlığı psikolojik sağlıklı yordayan ikinci önemli etken olarak bulundu. Kompulsiyonların şiddeti sosyal ilişki alanı ile ilişkili tek değişken olarak bulunurken, ikinci bir modelde depresif belirtilerin şiddeti de denkleme eklendi. Çevre alanı ile ilişkili tek etken hastalık süresi olarak bulundu. ikili başıntı analizlerinde ise obsesyonların ve depresif belirtilerin şiddeti psikolojik sağlık ile ilişkili bulunurken, kompulsiyon şiddeti ile anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Tartışma: OKB’ta yaşam kalitesi değerlendirmesinde depresif belirtilerin etkisi belirgin olarak ortaya çıktığı için OKB’a özgü bir değerlendirme aracı geliştirilme zorunluluğu doğmaktadır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:5-13)

Files
EISSN 2757-8038