ALPHA PSYCHIATRY

Depressive symptom frequency among health high school students and the associated factors

1.

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlıkk Yüksekokulu, MALATYA

2.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

3.

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, MALATYA

4.

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü, MALATYA

Alpha Psychiatry 2007; 8: 46-51
Read: 476 Downloads: 313 Published: 10 May 2021

Objective: The aim of the study is to determine the depressive symptom frequency among students of Malatya Health High School with the associated factors.

Methods: This is a descriptive study. Two hundred and thirty six students (male+female) were participated in the study. The data were obtained by a self-reported questionnaire and the Beck Depression Inventory was used to determine the depression level.

Results: Of the participated students, 81.8% were girl and 18.2% were men. The average age of the students was 20.75􀁲2.30 years. Mean depression scores were 9.06􀁲7.54 among midwifery, 11.48􀁲9.47 among nurse, 10.77􀁲10.67 among health officials’ students. The mean depression score among women was 11.08􀁲9.22 and 9.79􀁲10.12 among men. Of the students, 25.4% had a depression score over 17. Depressive symptoms were significantly higher among students with negative family attitude and lower parent education (p<0.05).

Conclusion: In conclusion, one fourth of the students showed depressive symptoms, and similar to the literature. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:46-51)


Sağlık yüksekokulu öğrencileri arasındaki depresyon sıklığı ve ilişkili etkenler

Amaç: Bu çalışma, Sağlık Yüksekokulu öğrencileri arasındaki depresyon sıklığının ve etkileyen etkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmaya katılan 236 öğrencinin 193’ü kız, 43’ü erkektir. Veriler anket yöntemiyle toplanmış, depresyon düzeyini saptamak için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %81.8’i kız, %18.2’si erkek; yaş ortalamaları 20.752.30 yıldır. Öğrencilerin BDÖ ortalama puanı ebelik öğrencilerinde 9.067.54, hemşirelik öğrencilerinde 11.489.47, sağlık memurluğu öğrencilerinde 10.7710.67 olarak bulunmuştur. Kız öğrencilerinin BDÖ ortalama puanı 11.089.22, erkek öğrencilerin 9.7910.12 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %25.4’ü BDÖ’den 17 ve üzerinde puan almıştır. Depresyon belirtileri negatif aile tutumları ve ebeveynleri düşük eğitim düzeyine sahip olan öğrenciler arasında önemli derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Tartışma: Sonuç olarak, öğrencilerin dörtte birinde depresyon belirtileri görülmüştür ve dişer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:46-51)

Files
EISSN 2757-8038