ALPHA PSYCHIATRY

Adolescents who live on the streets and their health status

1.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, ÇEMATEM Kliniği, Bakırköy/İSTANBUL

2.

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2005; 6: 11-18
Read: 672 Downloads: 449 Published: 16 May 2021

Objective: The objective of this study is to investigate the medical and psychological illnesses prevalent among the adolescents who live on the streets and the factors related to those illnesses.

Methods: The sample used in this research consists of the adolescents under the age of 21 who were being accommodated in the protection and rehabilitation centers in Istanbul. A total of 194 adolescents were given a questionnaire.

Results: 26.1% of adolescents who live on the streets have reported a physical illness. The probability of physical illness has been found to be higher among girls, those of the participants who have been living on the streets for 4 or more years and those at least one member of whose family has a mental illness. 16.8% of adolescents who live on the streets have reported a mental illness. The probability of mental illness has been found to be higher among girls compared to boys. No difference was found with regard to substance abuse, the length of the period the participant has been living on the streets, prostitution and engagement in casual sex. The probability of mental illness among those participants who have experienced abuse was higher for the participants who had been sexually abused by a family member or by a stranger. The probability of mental illness has been found to be higher among those adolescents who had tried to commit suicide compared to those who had not.

Discussion: It is seen that providing health services to the adolescents who live on the streets is very necessary and important. It is also very important that regular health investigations of the adolescents who live on the streets, general health education of the adolescents, and acquainting the adolescents with the concepts of reproductive health, nutrition and hygiene be included in the scope of those services. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:11-18)


Sokakta yaşayan ergenler ve sağlık durumları

Amaç: Bu çalışmanın amacı sokakta yaşayan ergenlerde fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları ve bunları etkileyen etkenleri araştırmaktır.

Yöntem: Araştırmaya İstanbul’da koruma ve tedavi merkezlerinde kalan 21 yaşından küçük ergenler alınmıştır. Toplam 194 ergene anket uygulanmıştır.

Sonuçlar: Sokakta yaşayan ergenlerin %26.1’i bedensel bir rahatsızlığı olduğunu bildirmiştir. Bedensel rahatsızlık görülme riski kızlarda, sokakta 4 yıl ve daha uzun süredir yaşayanlarda ve ailesinde ruhsal bir rahatsızlığı olanlarda daha çok bulunmuştur. Sokakta yaşayan ergenlerin %16.8’i ruhsal bir rahatsızlığı olduğunu bildirmiştir. Ruhsal rahatsızlık görülme riski kızlarda erkeklere göre daha yüksek bulunmuş; madde kullanımı, sokakta yaşama süresi, para karşılığı ve rasgele cinsel ilişkide bulunma açısından farklılık saptanmamıştır. Ruhsal rahatsızlık görülme riski ihmal yaşantısı bulunanlarda, aile üyelerinden biri ve aile dışından biri tarafından cinsel istismara uğrayanlarda daha yüksektir. Ruhsal rahatsızlık görülme riski geçmişinde intihar öyküsü bulunan ergenlerde de bulunmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur.

Tartışma: Sokakta yaşayan ergenlere yönelik sağlık hizmetleri götürmenin çok gerekli ve önemli olduğu görülmektedir. Bu hizmetler kapsamında sokakta yaşayan ergenlerin sağlık taramalarının düzenliolarak yapılması, ergenlere genel sağlık eğitimleri verilmesi, üreme sağlığı, beslenme ve hijyen konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması oldukça önemlidir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:11-18)

Files
EISSN 2757-8038