ALPHA PSYCHIATRY
Panel discussions

Treatment of cognitive and behavioral symptoms in dementia

1.

Gazi Üniversitesi,

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S41-S41
Read: 574 Downloads: 396 Published: 05 May 2021

In this presentation, we will discuss drug and non-drug treatment of cognitive and behavioral symptoms of Alzheimer’s Disease (AD). Current treatment of AD primary aim of drug treatment was slowing the psychopathological processes of AD. Among these medications: Choline esterase inhibitors: Rivastigmine has 10-hour half-life, started with 1.5 mg two times a day, two weeks later increase dose up to 12 mg/day. Donepezil was another cholinesterase inhibitor with long half-life (up to 70 hours). Side effects similar to placebo in 5 mg/day can be increased up to 10 mg. Galantamine, selectively inhibit acetilcholinesterase. Its positive effects on behavioral and cognitive symptoms of AD were proved. Galantamine has 7-hour half-life, and have to start with 8 mg/d can increased up to 16 mg/d. Side effects were milder than other cholinesterase inhibitors. Glutamate antagonists: Memantine have mild affinity on PCP region, and non-competitive antagonist of NMDA. Over excess of glutamate in extra cell tissue, and high level of intracellular calcium resulted in neural damage. As a result, amyloid plaques easily increased, and AD pathological process continued. It was claim that memantine slowing down these pathological processes. Memantine has 8-hour half life, it has recommended two times a day, maximum 20 mg/day. Other effective drugs: Gamma and beta secre- tase inhibitors- were helping protection from AD via slowing amyloid plaque formation. Neuro- immunophylines, phosphodiesterase inhibitors, neuropeptides, nootrophic drugs, growth factors, metabolism enhancers, cerebral vasodilators, antioxidants (selegiline, B12, thiamine, zinc), drugs, which claimed that, reduce AD, risk (NSAID, estrogen), drugs affect other neuro- transmitter system, and cholesterol level re- ducing medication will be discussed. Treatment of mental symptoms and behavioral disturbances related AD were include anti- depressant treatment of co-morbid major de- pression, classical and new generation anti- psychotic treatment of co-morbid psychotic symptoms, treating of insomnia, agitation, and aggressive behaviors with medication and behavioral and cognitive intervention.


Demansta bilişsel ve davranışsal belirtilerinin tedavisi

Demans başlığı içinde bu sunumda Alzheimer Hastalığına (AH) yönelik olarak bilişsel ve davra- nışsal belirtilerin ilaç ve ilaç dışı tedavileri üze- rinde durulacaktır. Günümüzde AH tedavisinde hastalığın başlama ve ilerlemesini geciktirmeyi amaçlayan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar arasında: Kolinesteraz engelleyicileri: Rivastigminin yarı ömrü 10 saat, başlangıç dozu günde iki kez 1.5 mg, iki haftada bir artırılarak en yüksek toplam 12 mg güne yükseltilir. Donepezil bir kolinestr- eaz engelleyicisidir, yarı ömrü uzundur, 70 saate kadar etkilidir. Beş mg.da yan etkileri plasebo- dan farklı değildir. On mg’a kadar yükseltilebilir. Galantamin, seçici olarak asetilkolinestreazı orta derecede inhibe eder. Bilişsel ve davranışsal belirtiler üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Yarı ömrü yedi saattir, bu nedenle günde iki kez toplam 8 mg ile başlanır ve en yüksek 16 mg doz arıtılır. Yan etkileri diğer kolinesteraz engel- leyicilerinden daha azdır. Glutamat antagonistleri: Memantin PCP bölge- sine hafifi afinite ile bağlanır ve yarışmacı olma- yan biçimde NMDA antagonisti etki sağlar. Hücre dışı glutamat artışı ve hücre içi Ca artışı ve birikimi hücre harabiyetine yol açmaktadır. Amiloid plakların oluşumu kolaylaşmakta ve Alzheimer süreci hızlanmaktadır. İlaç bu süreci yavaşlatmaktadır. İlacın yarı ömrü sekiz saattir, bu nedenle günde iki kez 10 mg doz öneril- mektedir. Diğer etkin ilaçlar: Gamma ve beta sekretaz engelleyicileri Amiloid plak oluşumunu önleyerek AH’dan korunmada yardımcı olmaktadır. Nöro- immünofilinler, fosfodiesteraz inhibitörleri, nöro- peptidler, nootropik ilaçlar, büyüme faktörleri, metabolizma artırıcılar, serebral vazodilatörler, antioksidanlar (Selegilin, B12, tiamin, çinko), AH riskini azaltan ilaçlar (NSAID, östrojen), diğer nörotransmitter sistemini etkileyen ilaçlar, koles- terol düşürücüler tartışılacaktır. Ruhsal belirtilerin ve davranış bozukluklarının tedavisi bölümünde AH sıklıkla eşlik eden majör depresyona yönelik ilaç tedavileri, AH’a eşlik eden psikotik belirtilerin varlığında klasik ve yeni nesil antipsikotik ilaçlar, uykusuzluk, ajitasyon ve saldırgan davranışlarda kullanılabilecek ilaçlar ve ilaç dışı yaklaşımlar tartışılacaktır.

Files
EISSN 2757-8038