ALPHA PSYCHIATRY

Thyroxine augmentation therapy in a patient with resistant bipolar disorder and congenital hypothyroidism: case report

1.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, GAZİANTEP

2.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP

3.

Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, GAZİANTEP

4.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Alpha Psychiatry 2007; 8: 231-237
Read: 621 Downloads: 409 Published: 10 May 2021

The efficacy of thyroxine augmentation therapy in resistant bipolar disorder, is known to reduce the cycle
frequency and be efficient. In the present report, the difficulties and solutions of treating a patient displaying bipolar disorder manic attack in an euthyroid state while at the same time receiving thyroxine replacement therapy for congenital hypothyroidism, were discussed. Because no response could have been gained as a result of the Electro Convulsive Therapy (ECT) and typical/atypical antipsychotic treatments applied in appropriate dose and durations, thyroxine augmentation with supraphysiological levels, was added to the general treatment scheme. In euthyroiditis condition of congenital hypothyroidism, thyroxine treatment with levels above the suggested doses for replacement therapy, was seen to be well tolerated and patients were observed to respond to the treatment. In the present study, it is aimed to underline that thyroxine augmentation therapy can be applied with supraphysiological levels in patients with resistant bipolar disorder. Furthermore, the treatment of a resistant bipolar disorder patient with a coexisting congenital hypothyrodism, is reported for the first time in this study. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:231-233)


Dirençli iki uçlu bozukluğu ve konjenital hipotiroidisi olan hastada tiroksin güçlendirme tedavisi: Olgu sunumu

Dirençli iki uçlu bozuklukta tiroksin güçlendirme tedavisinin etkinliği ve döngü sıklığını azalttığı bilinmektedir. Bu yazıda, konjenital hipotiroidi nedeniyle tiroksin yerine koyma tedavisi alırken ötiroid durumda iki uçlu bozukluk manik nöbet geçiren bir olgunun tedavisindeki güçlük ve buna bulunan çözüm tartışılmıştır. Bu hastada elektrokonvulzif tedavi (EKT), tipik ve atipik antipsikotik tedaviler, etkin doz ve sürede uygulanmasına karşın yanıt alınmaması üzerine tedaviyi güçlendirmek için almakta olduğu tiroksin dozu fizyolojik düzeylerin üzerinde artırılmıştır. Konjenital hipotiroidide ötiroid durumda, yerine koyma tedavisi için önerilenin üzerinde dozlarda tiroksin uygulamasının iyi tolere edildiği ve tedaviye yanıt alındığı gözlenmiştir. Bu yazıda daha önceden de bilinen tiroksin güçlendirme tedavisinin dirençli iki uçlu bozuklukta fizyolojik sınırların üzerinde de kullanılabileceğinin vurgulanması amaçlanmıştır. Ayrıca literatürde ilk kez zaten konjenital hipotiroidisi olan bir hastada ortaya çıkan dirençli bir iki uçlu bozukluğa müdahale anlatılmaktadır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:231-233)

Files
EISSN 2757-8038