ALPHA PSYCHIATRY

The validity and the reliability of Turkish Version of Children’s Sleep Habits Questionnaire

1.

Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi ABD, İstanbul/Türkiye

2.

Marmara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, İstanbul/Türkiye

3.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD, Sivas/Türkiye

4.

Marmara Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Göğüs Hastalıkları BD, İstanbul/Türkiye

Alpha Psychiatry 2010; 11: 151-160
Read: 1365 Downloads: 504 Published: 01 May 2021

Objective: The objective of this study was to examine the validity and the reliability of Turkish version of Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)-Abbreviated Form.

Methods: The sample consisted of 1749 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade elementary schoolchildren. The parents were asked to complete the CSHQ, sociodemog-raphic form, and a question list assessing the behavioral and emotional problems of children. Internal consis-tency, test-retest reliability, and construct validity of the CSHQ were investigated.

Results: Cronbach’s alpha coefficient was determined as 0.78. The test retest correlation coefficient was 0.81 (p<0.001). As a result of factor analysis 11 factors were determined. Additional analysis regarding the construct validity indicated that the total sleep scores did not differ by age and gender (p>0.05), yet the scores tended to increase with decreasing socio- economic status (p<0.001). There were statistically significant relationships between all behavioral and emotionalparameters and the presence of sleep problems.

Conclusion: These results suggest that Children’s Sleep Habits Questionnaire, which is a parent proxy-report, is a valid and reliable instrument for assessing sleep habits and screening possible sleep problems of Turkish children. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:151-160)


Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketinin  Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

Amaç: Bu araştırmanın amacı Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi-kısa formunun Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılmasıdır.

Yöntem: İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencisi 1749 çocuk çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çocukların anne-babalarından Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi, sosyodemografik bilgi formu ve davranışsal ve duygusal sorunların değerlendirildiği soru listesini yanıtlamaları istenmiştir. Anketin iç tutarlılığı, test-tekrar test güvenilirliği ve yapısal geçerliliği araştırılmıştır.

Sonuçlar: Cronbach alfa katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test arasında korelasyon katsayısı 0.81 olarak saptanmıştır (p<0.001). Yapılan faktör analizinde ölçeğin 11 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Yapısal geçerliliği değerlendirmek amacıyla yapılan ek analizlerde cinsiyet ve yaş açısından uyku toplam puanlarının benzer olduğu (p>0.05), sosyoekonomik düzey düştükçe uyku ölçeği puanlarının arttığı saptanmıştır (p<0.001). Tüm davranışsal ve duygusal parametreler ile uyku sorunu varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.

Tartışma: Bu sonuçlar, anne-baba bildirimine dayalı bir anket olan Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi- kısa formunun Türk çocuklarında uyku alışkanlıklarını ortaya koyabilecek ve olası uyku sorunlarını tarayabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:151-160)

Files
EISSN 2757-8038