ALPHA PSYCHIATRY

The study on the level of perceived social support among university students in terms of certain variables

1.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Ankara

Alpha Psychiatry 2010; 11: 228-234
Read: 431 Downloads: 331 Published: 01 May 2021

Objective: This study aims to examine the level of perceived social support among university students in terms of certain variables.

Methods: This study has been applied to the 200 freshmen students at Başkent University, Department of Health Sciences. The data have been collected through a questionnaire comprised of 18 questions including sociodemographic features and the multi-dimensional scale of perceived social support (MSPSS) via face-to-face interviews. Students have given their oral consents so as to participate in the study.  In the statistical analysis of the data besides the percentage figures, t test was implemented for the independent groups in double groups, and a variant analysis in the groups exceeding double groups.

Findings: The social support received by female students (72.62) and those received by male students (72.46) have been found to be very close to each other. When the social support received by the students has been evaluated in accordance with the departments they study, it has been found out that the average score of MSPSS among the Sport Sciences students (79.1) is higher than that of the students at other departments. On the other hand, the average score of Nursing students (71.63) has been found to be lower than that of the students studying at Nutrition and Dietetics, Physical Therapy and Rehabilitation, and Social Work. The social support (73.73) perceived by the students who claim that their parents generally understand them has been found to be higher that the one (67.93) perceived by those who think that they are not generally understood by their parents and the one (67.89) perceived by those who think that they are not understood by their parents at all, and the discrepancy has been found to be statistically valid (p<0.005). The social support received by the students whose parents state that they should have their own opinion in the way they wish has been found to be higher as well.

Discussion: The results gathered from this study have shown that the level of social perceived support is positive and the supportive attitude of their parents has influenced the perception of social support in a positive way. In the study, the fact that the social support which bears great significance in coping with stressors among the students who think that they are not understood by their parents well enough may lead us think that this group’s ability to cope with stress should be enhanced. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:228-234)


Üniversite öğrencilerinin algılanan sosyal destek  düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi  

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Bölümlerin birinci sınıflarında okuyan öğrencilerle yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi 200 öğrenciden oluşmuştur. Veriler 18 sorudan oluşan ve sosyodemografik özellikleri içeren soru kağıdı ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASD) kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerden çalışmaya katılmak için sözlü onam alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik hesaplarının yanı sıra, ikili gruplarda bağımsız gruplar için t-testi; ikiden fazla gruplarda varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada yer alan kız öğrencilerin algıladığı sosyal destek (Ort.=72.62) ile erkek öğrencilerin algıladığı sosyal destek (Ort.=72.46) birbirine çok yakın bulunmuştur. Öğrencilerin okuduğu bölümlere göre algıladıkları sosyal destek değerlendirildiğinde Spor Bilimleri’nde okuyan öğrencilerin ÇBASD ölçeği puan ortalamalarının (Ort.=79.1) diğer bölümlerin öğrencilerinden daha yüksek olduğu, hemşirelik öğrencilerinin puan ortalamalarının ise (Ort.=71.63) Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Anne-babasının kendisini genellikle anladığını belirten öğrencilerin algıladığı sosyal desteğin (Ort.=73.73), anne-babası tarafından genellikle anlaşılmadığını (Ort.=67.93) ve hiç anlaşılmadığını (Ort.=67.89) düşünen öğrencilerin algıladığı sosyal destekten daha yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu saptanmıştır (p<0.005). Anne-babasının kendi kararlarını vermesi yönünde desteklediklerini belirten öğrencilerin algıladığı sosyal destek de daha yüksek bulunmuştur.

Tartışma: Çalışmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin algıladığı sosyal destek düzeyinin olumlu olduğunu ve anne-babanın destekleyici tutumunun da sosyal destek algısını olumlu etkilediğini göstermiştir. Çalışmada anne-babası tarafından yeteri kadar anlaşılmadığını düşünen öğrencilerde stresörlerle baş etmede büyük önemi olan sosyal desteğin daha düşük düzeyde olması, bu grubun stresle baş etme becerilerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini düşündürmektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:228-234)

Files
EISSN 2757-8038