ALPHA PSYCHIATRY

The research of the relationship between inpatient group interaction and sociodemographic-clinical characteristics of alcohol dependent patients

1.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2003; 4: 201-207
Read: 601 Downloads: 378 Published: 20 May 2021

Objective: Group interaction is important for “acceptance of the problem and motivation of the treatment” in the treatment of alcohol dependence. The factors for group interaction could be affected by different sociodemographic– clinical characteristics. In this study the relationship between group interaction and sociodemographic–clinical characteristics were investigated.

Methods: In this study, we included 280 patients who were diagnosed as alcohol dependent by DSM-IV diagnostic criteria. All patients were treated in our clinic as inpatient sociodemographic and clinical characteristics of patients were determined in detail. Patients in the group were evaluated by semi-structured questionnaire (Group Evaluation Scale). The scale includes “active interaction, passive interaction, catharsis, empathy,insight, adaptation, resistance, giving support, group awareness, here and now”.

Results: Twenty-six female (9.3%) and 254 male (90.7%) patients were admitted in this study. The mean age of patients was 41.0±9.0, the mean age of initiation for alcohol use was 19.4±5.0, the mean duration of hospitalization was 13.7±7.0 days. The relationship between education, marital status, working status, place of residence, conditions of residence, family history for alcohol dependence, family history for other psychiatric disorders, alcohol consumption, clinical characteristics and subscales of Group Evaluation Scale were evaluated by one-sided variance analysis. Significant differences were found between education level and catharsis (F=4.4, p<0.05). The relationship between age, age of initiation of alcohol use, duration of hospitalization and subscales of Group Evaluation Scale were evaluated by correlation analysis. Significantly positive correlation was found between duration of hospitalization, empathy and insight (r=0.41, p<0.05; r=0.45, p<0.01).

Discussion: Sociodemographic and clinical characteristics do not affect negatively “group interaction process” in the psycho-educative, structured group treatment program, generally. (Anatolian Journal of Psychiatry 2003; 4:201-207)


Alkol bağımlılarında grup etkileşimi ile sosyodemografik-klinik özellikler arasındaki ilişkilerin araştırılması

Amaç: Alkol bağımlılığı tedavisinde “sorunun kabul edilmesi ve tedavi motivasyonu” için grup etkileşimi oldukça önemlidir. Grup etkileşimini sağlayan faktörler değişik sosyodemografik ve klinik özelliklerden de etkileniyor olabilir. Bu çalışmada grup etkileşimi ile sosyodemografik-klinik özellikler arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışmaya DSM IV ölçütlerine göre alkol bağımlılığı tanısı ile yatarak tedavi gören 280 hasta alınmıştır. Hastaların ayrıntılı sosyodemogarfik ve klinik özellikleri saptanmış ve hastalar grup içinde “aktif katılım, pasif katılım, kendini ifade, empati, içgörü, uyum, direnç, destek verme, grup bilinci, şimdi ve burada” alt başlıklarını içeren yarı yapılandırılmış bir form ile (grup değerlendirme ölçeği) değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 26 kadın (%9.3), 254 erkek (%90.7) olmak üzere 280 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 41.0±9.0 yıl, alkol içmeye başlama yaşı 19.4±5.0; hastanede yatış süresi 13.7±7.0 gün olarak bulunmuştur. Cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, ikamet ettiği yer, ikamet etme durumu, ailede alkol bağımlılığı varlığı, ailede psikiyatrik başka bir hastalık varlığı, alkol kullanımı ve klinik özellikler ile grup değerlendirme ölçeği alt özellikleri arasında yapılan karşılaştırmaya göre durumu açısından “kendini ifade etme” özelliğinde anlamlı istatistiksel farklılık bulunmuştur (F=4.4, p<0.05). Yaş, alkole başlama yaşı, hastanede yatış süresi ile grup değerlendirme ölçeği alt özellikleri arasındaki değerlendirmede ise, hastanede yatış süresi ile empati ve içgörü arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır(r=0.1, p<0.05; r=0.1, p<0.01).

Tartışma: Yapılandırılmış, eğitime ağırlık veren alkol tedavi programı içinde sosyodemografik ve klinik özellikler genel olarak “grup etkileşimi sürecini” olumsuz olarak etkilememektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4:201-207)

Files
EISSN 2757-8038