ALPHA PSYCHIATRY

The relationship with sociodemographic characteristics and depressive symptoms in university students

1.

Pamukkale Üniveritesi Mediko-Sosyal Merkezi, DENİZLİ

2.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DENİZLİ

3.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ

Alpha Psychiatry 2002; 3: 155-161
Read: 617 Downloads: 405 Published: 21 May 2021

Objective: Depression is a common psychiatric disorder in the university students. Depression must also be determined as a public health problem because of its negative effects on people’s life quality and personal productivity.

Method: In our study we aimed to obtain the depressive symptoms and also the socioeconomic factors and problems which are effecting depression in university students. Five hundered four students (296 male, 208 female) participated in this study. The datas were obtained by a self-reported student questionnaire and the Beck Depression Envantory is used to determine the depression level.

Results: There was statisticaly significant difference between depressive symptoms and the family budgets for university education consuments, the achieve success, level of the class, and the faculty. The students  explaned problems which are theabsences of social events and facilities, the unqualified education systems and at last the economic problems. The relationship between depressive symptoms with economic and friendship problems were found statistically significant. (Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:155-161)


Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Amaç: Üniversite öğrencilerinde depresyon sık rastlanan bir bozukluk olup üretime ve yaşam kalitesine olumsuz etkileri nedeniyle toplumsal sağlık sorunu olarak görülmektedir. Çalışmada öğrencilerin sosyodemografik durumları ve sorun alanlarıyla depresif belirtilerin ilişkisi araştırılmıştır.

Yöntem: Araştırma grubu tabakalı rastgele örneklem yoluyla fakültelere ve sınıflara göre orantılı olarak alınmışlardır. Çalışmaya katılan 504 öğrencinin 296’sı erkek, 208’i kadındır. Veriler anket yöntemiyle toplanmış, depresyon düzeyini saptamak için Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.

Sonuçlar: Depresif belirtiler ile ailelerin üniversite masraflarını karşılama gücü, ders başarısı, fakülte ve sınıf düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Öğrenciler, sosyal yaşam ve tesis eksikliğini, eğitim sisteminin ve kalitesinin yetersizliğini, ekonomik sıkıntılarını sorun alanları olarak belirtmişlerdir. Ekonomik ve arkadaşlar arası problemlerle depresif belirtiler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:155-161)

Files
EISSN 2757-8038