ALPHA PSYCHIATRY

The relationship between separation individuation and depression in first grade students of university

1.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Manisa

2.

Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, İZMİR

Alpha Psychiatry 2009; 10: 174-180
Read: 35 Downloads: 33 Published: 03 May 2021

Objective: The purpose of this study was to find out the relationship between separation individuation and depression in university students.

Methods: The sample consisted of 1026 first grade students of Celal Bayar University consisted the sample of this research a Sociodemographic Form, The Separation Individuation Test of Adolescence (SITA) and Beck Depression Inventory (BDI) were used in this study. Statistical significance of the relationship between SITA subscale scores and BDI scores was assessed by Pearson correlation test and between SITA subscale scores and depression according to the cut-off values of BDI was assessed by using Student’s t-test.

Results: 20.6% of the students had depression according to the cut-off values of BDI. The mean score of the BDI was 10.98±9.02. There was a statistically significant negative correlation between the scores of SITA subscales ‘peer enmeshment’, ‘practicing-mirroring’ and ‘healthy separation’ which indicates positive separation individuation process and BDI scores when there was a statistically significant positive correlation between the scores of SITA subscales which indicates difficulties with separation individuation issues ‘separation anxiety’, ‘engulfment anxiety’, ‘dependency denial’ and ‘rejection expectancy’ and BDI scores. The scores of ‘separation anxiety’, ‘engulfment anxiety’, ‘dependency denial’ and ‘rejection expectancy’ subscales of SITA were significantly higher in the students with depression according to the cut-off values of BDI when healthy separation subscale scores were significantly higher in the students with depression according to the cut-off values of BDI.

Conclusion: In this study, it has seen that there was a relationship between depression and separation individuation process in adolescence. Difficulties with separation individuation issues in adolescence, in other words failure in achieve developmental tasks during adolescence could cause depression. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:174-180)


Üniversite birinci sınıf öğrencilerinde ayrılma bireyleşme  özellikleri ve depresyon ilişkisi 

Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencisi gençlerin ayrılma bireyleşme özellikleri ve depresyon arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm fakülteler ve dört yıllık yüksekokulların birinci sınıflarında okuyan öğrencilerden 1026’sı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada sosyodemografik veri formu, Adolesan Ayrılma Bireyleşme Testi (AABT) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede AABT alt ölçek puanları ve BDÖ puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi, alt ölçek puanlarının BDE’nin kesme noktasına göre depresyon varlığı ile arasındaki ilişki t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Örneklemin %20.6’sında (s=211) BDÖ’ye göre depresyon olduğu, BDÖ puan ortalamasının 10.98±9.02 olduğu saptanmıştır. Olumlu ayrılma bireyleşme sürecine işaret eden AABT ‘arkadaşa yapışma’, ‘pratik yapma-aynalama’ ve ‘sağlıklı ayrılma’ alt ölçek puanları ile BDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon; ayrılma bireyleşme açısından sorun olabileceğini düşündüren AABT ‘ayrılma anksiyetesi’, ‘yutulma anksiyetesi’, ‘bağımlılığı yadsıma’ ve ‘reddedilme beklentisi’ alt ölçek puanları ile BDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptanmıştır. Ayrılma anksiyetesi, yutulma anksiyetesi, bağımlılığı yadsıma ve reddedilme beklentisi puanlarının BDÖ’ye göre depresyonu olanlarda yüksek olduğu (sırası ile p<0.0001; p<0.0001; p<0.0001; p<0.0001), sağlıklı ayrılma puanlarının ise BDÖ’ye göre depresyonu olmayanlarda daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0.031).

Tartışma: Bu çalışmada, ergenlik döneminde depresyon ve ayrılma bireyleşme sürecinin birbiriyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Ergenlikte bireyleşmedeki yetersizlik ya da diğer bir deyişle ergenin ayrılma bireyleşme dönemindeki görevleri yeterince başaramamasının depresyon gelişimine neden olduğu ileri sürülebilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2009; 10:174-180)

Files
EISSN 2757-8038