ALPHA PSYCHIATRY

The relation between exercise intensity of adolescent girl athletes and subjective sleep quality

1.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, EDİRNE

2.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, EDİRNE

3.

Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu, EDİRNE

Alpha Psychiatry 2005; 6: 154-162
Read: 609 Downloads: 441 Published: 17 May 2021

Objective: In this study, the effects of weekly exercise intensity on subjective sleep quality of adolescent girl athletes were investigated.

Methods: A hundred and eight girl athletes from different branches and 40 girls were included to in the study. Athletes were divided into two groups: (EE) high-level exercise group and (ee) low-level exercise group. Exercising for eight hours per week was regarded as the cut-off value in order to determine the participants completed a detailed questionnaire besides Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory for assessing subjective sleep quality and anxiety respectively. Subjects having a global PSQI score equal to or lower than 5, were “good sleepers” whereas, those with higher than 5 were “poor sleepers”.

Results: EE, ee and kk groups were found similar with respect to age and body mass index. Global PSQI score between the groups was not found statistically significant. However, among seven components of PSQI, sleep duration was longer in EE and ee groups when compared to kk group (479±92, 470±73, and 424±56 minutes respectively, p<0.01). Daytime dysfunction score was found to be higher in kk group when compared to EE and ee groups (1.64±0.96, 1.16±0.90 and 0.84±0.80 respectively, p<0.01).

Discussion: In our study, the subjective sleep quality of the adolescent girl athletes, whose weekly exercise intensities were different, was found similar. However, exercising groups slept longer than the control group and the daytime dysfunction was at the lowest level in low exercise group. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:154-162)


Ergen sporcu kızlarda egzersiz yoğunluğu ve öznel uyku kalitesi ilişkisi

Amaç: Bu çalışmada ergen sporcu kızların haftalık egzersiz yoğunluğunun öznel uyku kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışmaya farklı spor dallarından 16-20 yaş arasında 108 sporcu kız ve kontrol grubu olarak 40 kız alındı. Sporcu grup, yüksek-egzersiz (EE) ve düşük-egzersiz (ee) grubuna ayrıldı. Haftada sekiz saat egzersiz, yüksek ve düşük düzey egzersiz gruplarının belirlenmesinde kesme değeri olarak alındı. Benzer yaşta ve egzersiz yapmayanlar ise kontrol grubunu (kk) oluşturdu. Tüm katılımcılar ayrıntılı genel bilgi formunun yanı sıra, uyku kalitesini değerlendirmek üzere Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ) ve kaygı düzeylerini incelemek amacıyla Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeğini doldurdu. Toplam PUKÖ skoru 5 ve altında olanlar uyku kalitesi “iyi”, 5’in üzerinde olanlar ise uyku kalitesi “kötü” olarak belirlendi.

Sonuçlar: EE, ee ve kk grupları yaş ortalamaları ve vücut kitle indeksi ortalamaları bakımından benzer özellikler gösterdi. Gruplar arasında toplam PUKİ skoru istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi. Ancak, grupların PUKİ kullanılarak değerlendirilmesi ile yedi bileşenden elde edilen skorlarının karşılaştırılmasında uyku süresi EE ve ee gruplarında, kk grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla 479±92, 470±73 ve 424±56 dakika, p<0.01). Spor yapmayan kk grubunun gündüz işlev bozukluğu skoru, EE ve ee gruplarına göre daha yüksek bulundu (sırasıyla 1.64±0.96, 1.16±0.90 ve 0.84±0.80, p<0.01).

Tartışma: Çalışmamızda, haftalık egzersiz yoğunluğu farklı olan ergen sporcu kızların öznel uyku kalitesinin benzer olduğu görüldü. Bununla birlikte, egzersiz yapanlarda uyku süresinin kontrol grubuna göre daha uzun olduğu ve gündüz işlev bozukluğunun egzersiz süresi az olan grupta en düşük olduğu görüldü. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:154-162)

Files
EISSN 2757-8038