ALPHA PSYCHIATRY

The psychological and psychiatric aspects of infertility

1.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

2.

Metropolitan Florence Nightengale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2007; 8: 140-148
Read: 716 Downloads: 464 Published: 08 May 2021

Infertility can be defined as a crisis with cultural, religious, and class related aspects, which coexists with medical, psychiatric, psychological, and social problems. Relation between psychiatric and psychological factors stem from a mutual interaction of both. Consequences of infertility arise from short and long-term devastating effects on both individual’s physical and mental health, and marital system. Many studies focus on infertility related psychological and psychiatric disorders (depression, anxiety, grief, marital conflict), gender differences, relation between the causes of infertility and psychopathology, the effects of psychiatric evaluation and intervention -when necessaryon the course of infertility treatment, pregnancy rates, and childbirth. The aim of this paper is to review the infertility related psychiatric isssues studied in different countries. Articles concerning this aim were reached via internet using the key words, ‘infertility’, ‘psychiatry’, ‘depression’, ‘anxiety’ through ‘PubMed’, ‘Proquest’, and ‘Turkish Medline’ medical search motors. According to the contemporary consultation-liasion psychiatry, infertile couples  would benefit from biopsychosocial and multidiciplinary approach during the treatment process of infertility, pregnancy and parenting periods, eventually achieving a plausible consensus in the marital relation. As to our knowledge, because of the scarcity of the studies emphasizing our own sociocultural features, especially prospective studies with this special patient population are needed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:140 148)


İnfertilitenin psikolojik ve psikiyatrik yönü

İnfertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan bir krizdir. Psikiyatrik ve psikolojik etkenlerle infertilite arasındaki ilişki karşılıklı bir etkileşimden kaynaklanmaktadır. İnfertilitenin doğurduğu sonuçlar birey ve evlilik ilişkisi üzerinde kısa ve uzun dönemde ortaya çıkardığı yıkıcı etkilerinden kaynaklanır. Araştırmalar infertilitenin yol açtığı psikolojik ve psikiyatrik bozukluklara (depresyon, anksiyete, yas, evlilik ilişkisinde çatışma gibi), cinsiyetler arası farklılıklara, infertilite tipiyle psikopatolojinin ilişkisine, psikiyatrik değerlendirme ve tedavinin gebelik oranı ve canlı doğum sayısı üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Bu derlemede, infertilite ile ilişkili sorunları inceleyen farklı toplumlarda yapılmış araştırmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. İlgili makalelere, ‘infertility’, ‘psychiatry’, ‘depression’, ‘anxiety’ anahtar sözcükleriyle internet üzerinden ‘PubMed’, ‘Proquest’ ve ‘Türk Medline’ tıbbi arama motorları kullanılarak ulaşılmıştır. Çağdaş konsültasyon liyezon psikiyatrisi açısından, infertil çiftler gebe kalma, gebeliği sürdürme, evlilik ilişkisinde belli bir uzlaşma noktasına gelme ve anne-babalık sürecinde biyopsikososyal ve multidisipliner yaklaşımdan fayda göreceklerdir. Bilindiği kadarıyla infertil bireylerle ilgili sosyokültürel özelliklerimizi yansıtan az sayıda araştırma yapılmış olduğundan, özellikle uzunlamasına planlanmış daha fazla çalışmaya gereksinme vardır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:140-148)

Files
EISSN 2757-8038