ALPHA PSYCHIATRY

The prevalence of smoking and alcohol use and related sociodemographic variables among students of Mersin University

1.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MERSİN

2.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, MERSİN

Alpha Psychiatry 2002; 4: 327-231
Read: 475 Downloads: 321 Published: 21 May 2021

Objective: To assess the prevalence of cigarette smoking and alcohol use and related sociodemographic variables among students of Mersin University.

Method: A total of 901 students were selected by stratified random sampling and asked to fill a 45-item questionnaire.

Results: Mean age of the population was 20±7 years. Of the total sample, 47% was female and 53% was male. The question “Do you smoke cigarettes?” was answered “yes” by 35% of the students (females 13%, males 21%). Male/female ratio was 1.7, which was statistically significant. Rate of smoking was significantly higher in students whose fathers were smoking and whose educational performance were “below moderate” or “quite bad”. The question “do you use alcohol?” was answered “yes” by 43% of the students (females 15%, males 28%). Male/female ratio was approximately 2, which was also statistically significant. Rate of alcohol use was significantly higher in students whose mothers or fathers were drinking alcohol and whose mothers were smoking. The frequency of drinking alcohol was increasing parallel to the educational level of the mothers.

Discussion: It is an interesting finding that the rates of cigarette smoking and alcohol use were quite high, and both were significantly higher in male students. Our results suggest that cigarette smoking and alcohol use are important problems among students of Mersin University. In addition, it seems that behaviours of students were strongly affected by attitudes of parents. (Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:227-231)


Mersin Üniversitesi öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım yaygınlığı ve ilişkili özellikler

Amaç: Üniversite öğrencileri arasında sigara ve alkol kullanım sıklığını ve bununla ilişkili sosyodemografik değişkenleri belirlemek.

Yöntem: Çalışmaya Mersin Üniversitesi öğrencileri arasından sınıf mevcutlarına ağırlıklı tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 901 öğrenciye 45 soruluk bir anket uygulandı.

Sonuçlar: Örneklemin yaş ortalaması 20±7, %46.6’ı kız, %53.4’ü erkekti. ”Sigara içiyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %35’i (%13 kız; %21 erkek) “evet” cevabı vermişti. Sigara içenler arasında erkek/kız oranı 1.7 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Babası alkol kullananlarda sigara içimi anlamlıya yakın derecede fazlaydı. Okul başarısını ortanın altı ve oldukça kötü olarak bildirenlerde sigara kullanımı belirgin derecede fazlaydı. “Alkol kullanıyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %43’ü evet cevabını vermişti (%15’i kız, %28’i erkek). Alkol kullananlar arasında erkek/kız oranı yaklaşık 2 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Alkol kullanımı anne ve babasının alkol kullandığını bildirenlerde belirgin derecede fazla bulunmuştur. Annesi sigara kullananlarda alkol kullanımı belirgin derecede fazlaydı. Annenin eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerde alkol kullanım sıklığı artmaktaydı.

Tartışma: Öğrenciler arasında sigara ve alkol kullanım oranlarının yüksek olması ve her ikisinin kullanımının erkeklerde kızlardan belirgin derecede fazla olması dikkati çekici bir bulgudur. Sonuçlarımız sigara içiminin ve alkol kullanımının Mersin Üniversitesi öğrencileri arasında önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin sigara ve alkol kullanma davranışları ana-babaların bu konudaki tutum ve davranışlarından önemli derecede etkilenmektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:227-231)

Files
EISSN 2757-8038