ALPHA PSYCHIATRY

The influence of sports on anxiety, depression, and perceived problem solving ability

1.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Düzce

Alpha Psychiatry 2010; 11: 38-43
Read: 726 Downloads: 474 Published: 30 April 2021

Objective: In this study we aimed to investigate the depression, anxiety, and perceived problem solving ability levels of sportmen who exercise regularly and to figure out if they differentiate from non-exercising population according to these variables.

Methods: All participants were aged between 18 and 35. Two groups of participants were included as follows: 69 sportmen (35 team sportmen, 34 individual sportmen) who exercise regularly (at least 5 hours/week) and  26 controls who stated not to exercise regularly. All participants completed the Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Problem Solving Inventory (PSI), and a sociodemographic form.

Results: BAI scores of two sportmen groups were statistically lower than the controls’. The team sportmen in comparison with personal sportmen and controls had significantly lower scores in BDI and PSI.

Discussion: Our findings reveal that sports participation in general has a positive effect on anxiety and  team sports participation has a positive effect on depression and perceived problem solving ability in particular. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:38-43)


Anksiyete, depresyon ve problem çözme becerisi algısı  üzerine düzenli sporun etkisi

Amaç: Bu çalışmada, düzenli egzersiz yapan sporcuların anksiyete, depresyon ve problem çözme becerisi algısı düzeyleri incelenerek bu değişkenlerin düzenli spor yapmayan bireylere göre farklı olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Tüm katılımcılar 18-35 yaşları arasındaydı. Katılımcılar, düzenli olarak spor yapan (haftada en az 5 saat) 69 sporcu (35 takım sporcusu, 34 bireysel sporcu) ve düzenli olarak spor yapmayan 26 kontrol olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Tüm katılımcılara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Problem Çözme Envanteri (PÇE) ve sosyodemografik verilerin değerlendirildiği bir anket uygulandı.

Bulgular: Tüm sporcuların BAÖ skorları, kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. Bireysel sporcular ve kontrollere göre, takım sporcularının BDE ve PÇE skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü.

Tartışma: Bulgularımıza göre düzenli olarak spor yapmanın anksiyete üzerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Düzenli olarak özellikle takım sporları yapmanın ise depresyon ve problem çözme becerisi üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:38-43)

Files
EISSN 2757-8038