ALPHA PSYCHIATRY

The impact of psychiatric disorders on quality of life in patients with rheumatoid arthritis

1.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

2.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Samsun

Alpha Psychiatry 2009; 10: 94-99
Read: 565 Downloads: 381 Published: 03 May 2021

Objective: In recent years, the relationship between quality of life (QoL) and mental disorders in subjects with medical illnesses has been acquiring more importance. The present study was designed to examine the effects of psychiatric disorders on QoL in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Methods: The study was carried out among patients with RA who admitted to rheumatology outpatient clinic of department of physical medicine and rehabilitation of an university hospital. The study sample included 30 RA outpatients with axis I psychiatric disorder, 30 RA outpatients and 30 healthy subjects without any axis I psychiatric disorder. The psychiatric disorders were determined by means of the Structured Clinical Interview for DSM-IV. To determine the participants’ QoL levels, we used the World Health Organization QoL Assessment-Brief (WHOQOL-BREF). Disease activity for RA was assessed with the Disease Activity Score.

Results: Most of patients with RA were women, and they were mostly taking medications such as non-steroid anti-inflammatory drugs, corticosteroids, and metothrexate. Of RA patients with psychiatric disorders, 50% (15) had only depressive disorders, and 20% (6) had only anxiety disorders. The study groups had similar features with respect to age, sex, educational level, and marital status. There was no significant difference for treatments, disease duration and disease activity between RA patients with and without axis I psychiatric disorder. The QoL levels of all domains were lowest in RA patients with a psychiatric diagnosis. In addition, RA patients without psychiatric disorder had significantly lower scores of WHOQOL-BREF compared to healthy controls.

Conclusion: The study results suggest that patients with RA have poorer QoL levels, and that psychiatric disorders appear to be a considerable factor affecting QoL of patients with RA. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:94-99)


Romatoid artritli hastalarda ruhsal bozuklukların  yaşam kalitesi üzerine etkisi

Amaç: Son yıllarda tıbbi hastalığı olanlarda yaşam kalitesi ve ruhsal bozuklukların ilişkisi giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma romatoid artritli (RA) hastalarda psikiyatrik bozuklukların yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalı romatoloji polikliniğine gelen RA’lı hastalarda yürütüldü. Çalışmanın örneklemi eksen I ruhsal bozukluğu olan 30 RA hastası, herhangi bir eksen I ruhsal bozukluğu olmayan 30 RA hastası ve 30 sağlıklı bireyi içermektedir. Ruhsal bozukluklar DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme ile saptandı. Katılımcıların yaşam kalitesi düzeylerini değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) kullanıldı. RA için hastalık aktivitesi Hastalık Aktivite Skoru ile değerlendirildi.

Bulgular: RA’lı hastaların çoğu kadın olup, non-steroid anti-inflamatuar ilaç, kortikosteroid ve metotreksat tedavisi gibi tedaviler almakta idi. Ruhsal bozukluğu olan 30 RA’lı hastanın %50’si (15) sadece depresif bozukluklar ve %20’si (6) sadece anksiyete bozukluklarına sahipti. Çalışma grupları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum yönünden benzer özelliklere sahipti. Eksen I ruhsal bozukluğu olan ve olmayan RA hastaları arasında tedaviler, hastalık süresi ve aktivitesi yönünden anlamlı fark bulunmadı. Tüm alanlarda yaşam kalitesi düzeyi ruhsal bozukluğu olan RA hastalarında en düşüktü. Ayrıca ruhsal bozukluğu olmayan RA hastaları sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede daha düşük WHOQOL-BREF puanına sahipti.

Sonuç: Çalışma bulguları, RA’lı hastaların daha düşük yaşam kalitesi düzeylerine sahip olduğunu ve ruhsal bozuklukların RA’lı hastalarda yaşam kalitesini etkileyen önemli bir etken olduğunu göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:94-99)

Files
EISSN 2757-8038