ALPHA PSYCHIATRY

The evaluation of the association between headache type and psychiatric comorbidity, depression and anxiety levels

1.

Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ERZİNCAN

2.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İZMİR

3.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İZMİR

Alpha Psychiatry 2007; 8: 281-286
Read: 652 Downloads: 455 Published: 10 May 2021

Objective: The headache which affects daily activities negatively is the most frequent complaint observed in general population. The aim of this study was to investigate the comorbidity of headache and psychiatric disorders; to determine the association between headache type and depression and anxiety levels.

Methods: Sixty subjects who admitted to neurology outpatient clinic of Ataturk Education Hospital with headache complaint were included in the study. The type of headache was diagnosed according to the criteria of the International Headache Society. Psychiatric disorders were diagnosed with Structural Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Depression and anxiety disorders were measured by The Hospital Anxiety and Depression Scale. Sociodemographic data was also collected.

Results: In this study, the most frequent psychiatric disorder was found to be major depressive disorder. The frequency of psychiatric disorders was different in both groups, but the difference did not reach statistically significant levels. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:281-286)


Baş ağrısı tipi ile psikiyatrik eş tanı, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Amaç: Baş ağrısı çok sık görülen, toplumun büyük bir bölümünü etkileyerek rahatsızlığa yol açan, günlük yaşam etkinliklerini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu çalışmada baş ağrısı ile psikiyatrik bozuklukların birlikteliğinin araştırılması, baş ağrısı tipi ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’ne baş ağrısı yakınması ile başvuran 60 hasta çalışmaya alınmıştır. Olgular International Headache Society Classification ölçütleri kullanılarak değerlendirilmiş ve baş ağrısı tipi belirlenmiştir. DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme ile psikiyatrik tanı saptanmış, olguların sosyodemografik özellikleri kaydedilmiş, anksiyete ve depresyon düzeyleri için Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği uygulanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda tüm hastalarda en sık görülen psikiyatrik bozukluk majör depresif bozukluk olarak bulunmuştur. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı grupları arasında eşlik eden psikiyatrik bozukluklar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:281-286)

Files
EISSN 2757-8038