ALPHA PSYCHIATRY

The evaluation of depression, social anxiety, alexithymia on children and adolescent with chronic renal failure

1.

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir

2.

Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, İzmir

Alpha Psychiatry 2009; 10: 318-324
Read: 665 Downloads: 442 Published: 03 May 2021

Objectives: Child and adolescents with end stage renal disease (ESRD) have many mental abnormalities. Little is known about living depression, alexithymia, social anxiety during dialysis and after kidney transplantation on child and adolescents with renal failure. The aim of this study was to determine mental outcome of end-stage renal disease on adolescent and children

Methods: The sample was consisted of 86 adolescent, ages 11 to 17 years chronic renal failure and adolescent consecutively admitted to the Ege University Hospital Child Nephrology Department. Three instruments were used to explore the presence of probable depression and alexithymia, social anxiety of the adolescent and children: Children’s Depression Inventory, Social Anxiety Scale for ChildrenRevised, Toronto Alexithymia Scale. Adolescent and their parents were orally provided with information about the study and were told that participation was voluntary. All the adolescents and their parents were informed about the study and were gave written informed consent.

Results: In the research group there were 47 (54.7%) girls and 39 (45.3%) boys and their mean age was 15.03±3.4 years. 81.4% adolescent were alexithymic (47.7%) orsuspicious alexithymic (47.7%). The mean Toronto Alexithymia Scale score of the study group was 69.7±10.0. The depression scores were increased with alexithymic adolescent. There was positive correlations between depression and social anxiety in adolescent with renal failure (p=0.004, r=0.390).

Conclusion: This study demonstrated that, the adolescent with chronic renal failure demonstrated depressive, more social anxiety, and alexithymic problems. In addition to pharmacologic treatment, psychotherapeutic approaches should have an important place in the treatment of this disorder. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:318-324)


Kronik böbrek yetmezliği olan çocuk ve ergenlerin depresyon,  sosyal anksiyete ve aleksitimi açısından değerlendirilmesi

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği olan çocuk ve ergenlerde birçok ruhsal bozukluk vardır. Böbrek yetmezliği olan ergenlerde diyaliz süresince ve transplantasyon sonrasında yaşanabilecek depresyon, sosyal anksiyete ve aleksitimi ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Bu araştırmada, son dönem böbrek yetmezliğinin çocuk ve ergenler üzerindeki ruhsal etkilerinin saptanması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Ege Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Polikliniği’nde tedavi gören 11-18 yaşları arasındaki 86 ergen örneklemi oluşturmuştur. Çocuk ve ergendeki depresyon, sosyal anksiyete ve aleksitimi durumunu saptamak için üç ölçek kullanılmıştır: Çocuk Depresyon Ölçeği, Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Form, Toronto Aleksitimi Ölçeği. Ergenlere ve anne-babalarına çalışma ile ilgili sözel olarak bilgi verilmiş ve çalışmaya katılımın gönüllük temeline dayandırıldığı açıklanmıştır. Tüm ergenler ve anne-babalarından yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Bulgular: Araştırma grubunda yaş ortalaması 15.03±3.4 olan 47 kız, 39 erkek ergen yer almaktadır. Ergenlerin %81.4’ü aleksitimik ya da şüpheli aleksitimiktir. Aleksitimi ölçeğinden alınan puan ortalaması 69.7±10.0’dır. Ergende depresyon puanı arttıkça aleksitimi artmıştır. Böbrek yetmezliği olan ergende depresyon ve sosyal anksiyete arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (p=0.004, r=0.390).

Sonuç: Bu çalışma sonunda böbrek yetmezliği olan ergenlerde depresyon, sosyal anksiyete ve aleksitimik sorunlar saptanmıştır. Bu hastalığın tedavisinde farmakolojik tedavi yanında psikoterapötik yaklaşım önemli bir tedavi alanını oluşturmalıdır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2009; 10:318-324)

Files
EISSN 2757-8038