ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

The effects of typical and atypical antipsychotics on serum lipid levels

1.

Fırat Üniversitesi, Elazığ

2.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S83-S83
Read: 270 Downloads: 203 Published: 04 May 2021

Objective: In this study, it is aimed to investtigate the effect of using of the typical and atypical antipsychotics on serum lipid levels in the patients who were diagnosed as schizophrenia.

Methods: Chart reviews of inpatients followedup at Psychiatry Department of Ankara Ataturk Education and Research Hospital from January 2008 to January 2009 were examined in detail. The 98 patients whose levels of LDL, HDL, triglyceride, total cholesterol and body weights that were measured before and after the treatment period of one month were enrolled into study.

Results: It was found no statistical discrepancy in levels of serum HDL and LDL before and after treatment in typical antipsychotic group (zuclopenthixole and haloperidole) and atypical antipsychotic group (olanzapine, risperidone, quetiapine, aripiprazole). While there was a significant increasing in serum triglyceride and total cholesterol levels in typical antipsychotic and olanzapine groups after treatment, it was revealed no significant difference in other antipsychotic groups. Although significant weight gain was detected after treatment in all antipsychotic groups, it was found most in olanzapine taking group.

Conclusions: Cardiovascular illnesses are one of the most important causes of medical morbidity and mortality. 1 Schizophrenic patients have more cardiovascular risk factor compared with normal population. 2 Therefore, it is required to be careful when choosing an antipsychotic in the schizophrenic patients with dyslipidemia and obesity. 3


Tipik ve atipik antipsikotiklerin serum lipit düzeyleri üzerine etkileri 

Amaç: Bu çalışmada şizofreni hastalarında tipik ve atipik antipsikotik kullanımının serum lipit düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde Ocak 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Tedavi öncesinde ve tedavinin birinci ayında LDL, HDL, trigliserit, total kolesterol düzeyleri ve vücut ağırlıkları ölçülmüş olan 98 hasta çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Tipik (zuklopentiksol ve haloperidol) ve atipik antipsikotik (olanzapin, risperidon, ketiyapin, aripipirazol) kullanan hastaların tedavi öncesi ve sonrası serum HDL ve LDL düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Serum trigliserit ve total kolesterol düzeylerinde ise tedavi sonrasında tipik antipsikotik ve olanzapin kullanan hastalarda anlamlı düzeyde yükselme saptanırken, diğer antipsikotik gruplarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Tüm antipsikotik gruplarında tedavi sonrasında anlamlı düzeyde kilo artışı olduğu saptanmasına karşın, bu artış en çok olanzapin kullanan hastalarda bulunmuştur.

Sonuç: Kardiyovasküler hastalıklar medikal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. 1 Şizofreni hastaları normal popülasyona göre daha çok kardiyovasküler risk etkenine sahiptir. 2 Bundan dolayı, ilaç seçimi yapılırken dislipidemisi ve obezitesi olan şizofreni hastalarında dikkatli olunması gereklidir. 3

Files
EISSN 2757-8038