ALPHA PSYCHIATRY

The effect of the angiotensin-converting enzyme gene polymorphism on the depression and anxiety levels

1.

Psikiyatri ABD, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale

2.

Kardiyoloji ABD, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale

3.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale

Alpha Psychiatry 2009; 10: 181-186
Read: 639 Downloads: 413 Published: 03 May 2021

Objective: We aimed to investigate the relationship between the angiotensin-converting enzyme (ACE) gene insertion (I) and deletion (D) polymorphism and the levels of anxiety and depression.

Methods: This is a crosssectional study, which included the cases who admitted a university hospital cardiology department with the complaint of chest pain without cardiac etiology. It is well known that there is a strong connection between the ACE and hypertension (HT) and coronary arterial diseases (CAH) among peripheral mechanisms. Hence, the subjects included the study were preferred that have no cardiovascular diseases at that time. In this way, it was aimed to conclude that ACE might have an effect on the levels of the anxiety and depression via possible central mechanisms. The study group, which was total 39 patients, was constituted that 26 female with the mean age 51.92±9.78 and 13 male with the mean age 49.77±10.01. Their first examination was carried out in cardiology department and performed the necessary techniques. Then the subjects were given the Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory in psychiatry department. Serum samples of the group were transferred to genetic laboratory. The statistical analyses were performed by SPSS 15.0 for Windows. MANOVA, Post Hoc Bonferroni Test, Kruskal Wallis Test and Fischer’s Exact Test were used with a related manner.

Results: It was found that D/D polymorphism that is related with the high ACE activity has a significant association between I/I polymorphism that is related with the low ACE activity and D/I polymorphism that is related with the moderate ACE activity in terms of BDI scores (p=0.010 and p=0.030, respectively). On the other hand, in the BAI scores, D/D polymorphism was seen to be a significant association only with I/I polymorphism (p=0.002).

Conclusion: It is well established that the ACE gene D polymorphism could be associated with the essential hypertension in the human. In our study, significant relation with the D genotyping and the levels of depression and anxiety were observed in a group, which have no cardiovascular problem detected. It could be suggested that the effect of the ACE system on the arterial pressure may have a role in a different manner from the central mechanisms which may be related the anxiety and depression etiology. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:181-186)


Anjiotensin dönüştürücü enzim polimorfizminin  anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi 

Amaç: Çalışmamızda anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) gen polimorfizminin delesyon (D) ve insersiyon (I) alelleri ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir çalışma olup, çalışma grubunu oluşturan olgular göğüs ağrısı yakınması ile bir üniversite hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalar arasından seçilmiştir. ADE’nin periferik düzeneklerle hipertansiyon (HT) ve koroner arter hastalığı (KAH) üzerine etkisi iyi bilindiğinden, seçilen hastaların bu tanı gruplarından bağımsız olması amaçlanmıştır. Böylece, ADE’nin olası santral düzenekler üzerinden anksiyete ve depresyon düzeylerini etkiliyor olabileceğinin tartışılması hedeflenmiştir. Çalışma grubunda, yaş ortalaması 51.92±9.78 olan 26 kadın ve yaş ortalaması 49.77±10.01 olan 13 erkek olmak üzere toplam 39 hasta yer almıştır. Olgular önce kardiyolojik açıdan değerlendirilmiş ve ayrıntılı incelemeleri yapılmıştır. Ardından psikiyatri polikliniğinde Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır. Hastalardan alınan kan örnekleri genetik polimorfizmlerinin değerlendirilmesi için genetik laboratuarına gönderilmiştir. Elde edilen sonuçlar MANOVA, Post Hoc Bonferroni Testi, Kruskal-Wallis Testi ve Fischer’s Exact Testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: BDÖ puanları açısından, ADE yüksek aktivitesi ile ilişkili olan D/D polimorfizmi ile düşük aktivite ile ilişkili olan I/I polimorfizmi ve orta düzeyde aktivite gösteren I/D polimorfizmi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla p=0.010 ve p=0.030). BAÖ puanları açısından ise sadece D/D polimorfizmi ile I/I polimorfizmi arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0.002).

Sonuç: ADE genotiplerinden enzim aktivitesinin yüksekliği ile ilgili D aleline sahip olan bireylerde HT sıklığının arttığı bilinmektedir. Çalışmamızda, HT ve KAH olmayan bireylerde D aleline sahip olmanın, anksiyete ve depresyon düzeyinde artışla ilişkisi gösterilmiştir. ADE’nin depresyon ve anksiyete üzerine santral etkisi, HT üzerine olan periferik etkisinden farklı ve bağımsız olabilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2009; 10:181-186)

Files
EISSN 2757-8038