ALPHA PSYCHIATRY

The effect of recreational activities on phobic attitudes of the university students with social phobia: a comparative study

1.

Kocaeli Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi, Kocaeli

2.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Kocaeli

3.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli

4.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, Kocaeli

Alpha Psychiatry 2010; 11: 139-144
Read: 578 Downloads: 388 Published: 01 May 2021

Objective: This study aims to analyze the effect of recreational activities in the elimination of social phobias from which undergraduate sufferers.

Methods: Fifty freshmen with social phobias at moderate or severe levels who wanted to participate in the recreational activities voluntarily formed the experimental group while another 50 freshmen who are not willing to take part in these activities formed the control group. As the pre-test, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) and Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) were applied. Last test measure-ments were carried out on the both after a 12-week program which included recreational activities such as music, dance, bowling, painting, sculpture, scouting, horse-riding, going for picnics, creative drama, ice-skating, and volleyball.

Results: There was no statistically significant difference between the experimental group and the control group in the initial test, but in the last test total LSAS score in the experimental group dropped from 120.93±21.14 to 80.95±20.96 (p=0.000). In the control group, it dropped from 117.05±16.35 to 107.62±20.51 (p=0.000). CSEI score increased from 54.98±20.21 to 65.81±20.38 (p=0.000) in the experimental group while it increased from 55.00±16.12 to 59.30±18.78 (p=0.01) in the control group. A highly significant difference was found between LSAS (p=0.000) and CSEI (p=0.000) scores both in the experimental and control groups.

Discus-sion:  The increase in self-confidence and the decrease in avoidance behavior by means of the activities based on social interaction in which the experimental group participated can be thought to be effective in the decrease in social phobia scores. In conclusion, this study has accounted for the fact that recreational activities can be effec-tive in the elimination of social phobia characteristics. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:139-144)


Sosyal fobi özellikleri gösteren üniversite öğrencilerinde rekreatif aktivitelerin fobik tutumlar üzerine etkisinin araştırılması

Amaç: Üniversite öğrencilerinde görülen sosyal fobi özelliklerinin giderilmesinde rekreatif etkinliklerin etkisini ince-lemektir.

Yöntem: Üniversite birinci sınıf öğrencilerinden sosyal fobik belirti özelliklerini orta ve şiddetli düzeyde yaşadığını belirten, etkinliklere gönüllü katılmak isteyen 50 öğrenci müdahale, katılmak istemeyen 50 öğrenci de kontrol grubu olarak atandı. İki gruba da ön test olarak Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) uygulandı. On iki hafta süresince müdahale grubuna haftada iki gün ve 2.5 saat süren müzik, dans, bowling, resim, heykel, izcilik, binicilik, piknik, yaratıcı drama, buz pateni, voleybol gibi rekrea-tif etkinlikleri içeren bir program uygulanması sonrasında, iki grupta son test ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Ön test-ler yönünden müdahale ve kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmezken, son testler yönünden LSAÖ toplam puanı müdahale grubunda 120.93±21.14’ten 80.95±20.96’ya (p=0.000), kontrol grubunda 117.05±16.35’ten 107.62±20.51’e (p=0.000) düşerken; CBSÖ puanı müdahale grubunda 54.98±20.21’den 65.81±20.38’e (p=0.000), kontrol grubunda 55.00±16.12’den 59.30±18.78’e (p=0.01) yükselmiştir. Kontrol ve müdahale grubu CBSÖ (p=0.000) ve LSAÖ (p=0.000) puanları arasında ileri derecede anlamlı bir fark görülmüş-tür.

Tartışma: Müdahale grubunun katıldığı sosyal etkileşimi temel alan etkinlikler sayesinde özgüvenin artması ve kaçınma davranışının azalmasının sosyal fobi puanlarının düşmesinde etkili olduğu düşünülebilir. Sonuç olarak bu çalışma rekreatif etkinliklerin sosyal fobi özelliklerinin giderilmesinde etkili olabileceğini göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:139-144)

Files
EISSN 2757-8038