ALPHA PSYCHIATRY

The differential diagnosis of dementias: a review

1.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

2.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, KOCAELİ

Alpha Psychiatry 2006; 7: 173-178
Read: 283 Downloads: 212 Published: 11 May 2021

Objective: The elderly population is increasing in developing countries like Turkey, due to increasing lifespan. It was reported in 1990 population survey that 4032656 Turkish citizens were over 60 years old. To protect the quality of life of elderly people as an integral part of society and to ensure an active life needs sensitivity from physicians and society. The psychiatric care of the elderly is crucial in this aspect. The most common psychiatric disorders in the elderly are cognitive disorders. Therefore, in this paper the etiology of syndromes resembling dementias (pseudodementias) were reviewed according to their clinical findings and features which could help differential diagnosis.

Methods: Selected papers of importance on Ganser Syndrome, hysterical pseudodemen-tia, depressive pseudodementia, simulation and other disorders were reviewed and their results summarised.

Results and Discussion: Features of organic dementia which are important in the early stages for diagnosis include an insidious course, worsening of symptoms at nights, a lack of insight to and denial of cognitive prob-lems, tempoal and parietal lobe dysfunction, dysnomia and short term memory problems, “katastophenreaxion”, shallow and labile mood, dysphasia, dyspraxia, agnosia and incontinence. Early stages of organic dementia may mimic pseudodementia. Also, several mechanisms may act at the same time in some patients. Therefore, even in patients suspected of pseudodementia screening for organic disorders must be made. Hysterical pseudodementia and simulation may require a prolonged mental status examination, even involving multiple sessions. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:173-178)


Demans tablolarının ayırıcı tanısı: Bir gözden geçirme

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların genel nüfusa oranı artan yaşam süresine bağlı olarak artmaktadır. Türkiye’de de 1990 nüfus sayımında, 4.032.656 bireyin 60 yaş üzerinde olduğu bildirilmiştir. Toplumun bir parçası olan yaşlı bireyin, yaşamının bu döneminde yaşam kalitesinin korunması ve aktif bir yaşam sürmesinin sağlanması hekimlerin ve toplumun bu konudaki duyarlılığını gerektirmektedir. Yaşlıların psikiyatrik bakımı bu bakımdan hayati önem taşımaktadır. Yaşlılıkta en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklar ise bilişsel bozukluklardır. Dolayısıyla bu yazıda, yaşlılarda demans ile karışabilecek tabloların özellikle klinik bulguları açısından gözden geçirilmesi ve ayrıcı tanıya yardımcı olabilecek özelliklerinin vurgulanması amaçlanmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:173-178)

Files
EISSN 2757-8038