ALPHA PSYCHIATRY

The diagnosis and treatment in psychiatric outpatients at university hospital: a retrospective study

1.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, DENİZLİ

Alpha Psychiatry 2005; 6: 36-40
Read: 574 Downloads: 368 Published: 16 May 2021

Objective: Among the patients who made an application to Pamukkale University Medicine Faculty Psychiatry Policlinic during one year period, it is intended to investigate the diagnostic spectrum and besides the relationship between age and sexuality.

Methods: In between January and December 2002 the datas obtained from the applicants were estimated by examining the patients’ records.

Results: Sixty eight point one percent of patients were female; thirty one point nine percent were male. The mean of the ages was found as 37.13±14.98. The fifty five percent of the applications were beneath the age of 37. According to the DSM-IV criteria, the maintained ratios were 40.9% mood disorders, 38.5% anxiety disorders, 11.4% somatoform disorders, and 5.1% psychotic disorders. According to the sexuality the psychotic disorders and somatoform disorders were significantly more in female. While anxiety disorders, mood disorders and somatoform disorders were more frequent among the group above the age of 37, psychosis was frequent below the age of 37. Between the prescribed antidepressan drugs SSRI was at first.

Discussion: In our study most of the applicants were female. The high ratio of women’s application can be explained as the behaviour of searching for psychiatric assistance. Mood disorders and anxiety disorders were determined as the most common diagnosis. In many research the prevalance of these illness groups was indicated and our findings confirm these studies. In our study, similar to other studies the prescribing of SSRI and atipic antipsychotics frequently can be due to their easy usage and few adverse effects. As a result, in our policlinic it’s noticed that the young ones and the females got more psychiatric help and also the patients getting further help were the ones who had anxiety and mood disorders. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:36-40)


Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma

Amaç: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne 1 yıllık süre içinde başvuran hastaların tanı dağılımlarının yaş ve cinsiyetle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak-Aralık 2002 tarihleri arasında polikliniğe başvuran hastaların kayıtlarının incelenmesi ile elde edilen veriler değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %68.1’i kadın, %31.9’u erkekti. Yaş ortalaması 37.13±14.98 yıl olarak bulundu. Başvuruların %55’i 37 yaş altındaydı. DSM-IV ölçütlerine göre, duygudurum bozuklukları %40.9, anksiyete bozuklukları %38.5, somatoform bozukluklar %11.4 ve psikotik bozukluklar %5.1 oranında izlenmiştir. Cinsiyet açısından, psikotik bozukluklar ve somatoform bozukluklar anlamlı olarak kadınlarda fazlaydı. Anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve somatoform bozuklukları 37 yaş üstü grupta daha sık izlenirken, psikoz 37 yaş altı grupta daha sıktı. Hastalara reçete edilen antidepresan ilaçlar arasında serotonin geri alım inhibitörleri ilk sırayı almaktaydı.

Tartışma: Çalışmamızda başvuranların çoğu kadındı. Kadınların yüksek başvuru oranları, daha çok psikiyatrik yardım arama davranışıyla açıklanabilir. En sık konulan tanılar duygudurum ve anksiyete bozukluklarıydı. Bu hastalık gruplarının yaygın olduğu birçok araştırmada gösterilmiş olup, bulgularımız bu çalışmalarla uyumludur. Çalışmamızda, SSRI’ların ve atipik antipsikotiklerin sık reçete edilmesi, diğer çalışmalarla benzer olarak kullanım kolaylıkları ve yan etkilerinin azlığı nedeniyle olabilir. Sonuç olarak, polikliniğimizde psikiyatri hizmetini kadın ve gençlerin daha fazla kullandıkları izlenmiş olup, duygudurum ve anksiyete bozukluğu olan hastalar daha yüksek oranda yardım arayışında bulunmuşlardır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:36-40)

Files
EISSN 2757-8038