ALPHA PSYCHIATRY

The comparison of efficacy of quetiapine and haloperidol in a group of schizophrenic patients with comorbid depressive disorder

1.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Alpha Psychiatry 2002; 3: 14-19
Read: 289 Downloads: 203 Published: 20 May 2021

Objective: The limited studies have shown quetiapine to have beneficial effects on affective symptoms and especially depression. In the present study, it was planned to evaluate the efficacy of quetiapine comparing haloperidol, the most frequent used antipsychotic in the treatment of schizophrenia, on depressive symptoms.

Method: The study was consisted of 21 patients who were at least two weeks drug-free and were diagnosed with schizophrenia and comorbid major depressive disorder according to DSM-IV criteria. The patients were randomly divided into two subgroups; quetiapine (n=11) and haloperidol (n=10). All patients were assessed by The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS) and Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Clinical Global Impression-Improvement Scale (CGI-I).

Results: Both quetiapine and haloperidol provided similar score decrease on PANSS. However, decreasing scores on HDRS was statistically significant in quetiapine group than haloperidol group.

Conclusion: In this eight weeks follow-up study evaluated the efficacy of quetiapine and haloperidol on depresive symptoms, it was demonstrated that quetiapine had more favorable effects on comorbid depressive disorder in the patients with schizophrenia compared to haloperidol. (Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3(1):14-19)


Bir grup şizofren hastada eşlik eden depresif bozuklukta ketiapin ve haloperidolün etkinliğinin karşılaştırılması

Amaç: Sınırlı sayıda çalışmada ketiapinin duygudurum semptomları ve özellikle de depresyon üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada atipik bir antipsikotik olan ketiapinin tipik antipsikotiklerden en sık kullanılan haloperidolle, özellikle depresif semptomlar üzerindeki etkinliğinin literatür ışığında tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni ve beraberinde major depresif bozukluk tanısı konulan ve en az iki haftadır ilaç  almayan 21 hastaya 8 haftaboyunca randomize ketiapin (s=11) ve haloperidol (s=10) tedavisi uygulanmıştır. Hastalar, Pozitif ve Negatif Belirti Değerlendirme Ölçeği (PNBDÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Ekstrapiramidal Semptomları Derecelendirme Ölçeği (EBDÖ) ve Klinik Global İzlenim-İyileşme (KGI-İ) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Her iki ilaç da PNBDÖ skorlarında benzer düşmelere yol açarken, HDDÖ puanlarında düşme ketiapin grubunda anlamlı olarak daha belirgin olmuştur.

Sonuç: Ketiapin ve haloperidolün şizofren hastalarda depresif semptomlar üzerindeki etkinliğinin değerlendirildiği sekiz haftalık çalışma, ketiapinin eşlik eden depresif bozukluk üzerinde daha belirgin etki gösterdiğini ortaya koymuştur. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):14-19)

Files
EISSN 2757-8038