ALPHA PSYCHIATRY

The clinical and sociodemographic characteristics of the students psychiatrically examined at the Medico-Social Center of Gaziantep University

1.

Gaziantep Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi, GAZİANTEP

2.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, GAZİANTEP

3.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP

4.

Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, GAZİANTEP

Alpha Psychiatry 2004; 5: 222-230
Read: 604 Downloads: 446 Published: 18 May 2021

Objective: The aim of the study, which is conducted in Psychological Counseling Unit of Medico Social Center of Gaziantep University, is to examine the students taken under treatment in terms of clinical and sociodemographic features.

Method: Sample group consists of 86 university students who applied to Medico Social Center of Gaziantep Universty between 10. 01. 2001 and 24.04.2004. Clinical diagnosis that students get and socio-demographic features suchas age, sex, location in which they stay and the regions they come from have been examined by taking medical records 43% of them were female (mean=20.92, SD=2.03). 38% of the students come from South Eastern Anatolia region, 26% taken psychiatrists about students in consideration.

Results: 57% of 86 students were male (mean=21.70, SD=2.08) and from Mediterian, 16% from Eastern Anatolia; 67.4% of them stays in dormitory, 19.8% live with their family and 10.5% live in students’ house. 78% of these students take single psychyiatric diagnosis and 22% of them have comorbidities. 28% of the whole students take only one diagnosis of any depressive disorders, 16% of them have comorbidities. 34.8% of the students have only one of any anxiety disorders and 16.3% of them have comorbidities in any kind of anxiety disorders. Only 8% of patients take other clinical diagnosis.

Conclusion: Most of the patients have anxiety and depressivve disorders, respectively and in this regard similar to general psychiatric outpatient clinics. But the frequencies of some disorders such as bipolar disorders and psychotic disorders were lower than those seen in general psychiatric outpatient clinics. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:222-22)


Gaziantep Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi’nde psikiyatrik açıdan incelenen öğrencilerin klinik ve sosyo-demografik özellikleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi’nde (MSM) psikiyatrik değerlendirmeye alınan üniversite öğrencilerinin klinik tanı ve sosyodemografik özelliklerini araştırmaktır.

Yöntem: Örneklem 10.01.2001- 24.04.2004 tarihleri arasında MSM’ne başvuran 86 üniversite öğrencisini kapsamaktadır. Psikiyatristlerin öğrencilerle ilgili tutmuş oldukları tıbbi kayıtlar temel alınarak öğrencilere konan tanı, yaşı, cinsiyeti, geldikleri bölge ve kaldıkları yer gibi sosyodemografik özellikleri geriye yönelik olarak incelendi.

Sonuçlar: Seksen altı öğrencinin %57’si erkek (yaş ortalaması 21.70, SD=2.08); %43’ü kızlardan (yaş ortalaması 20.92, SD=2.03) oluşmuştur. Öğrencilerin %38’i Güneydoğu Anadolu, %26’sı Akdeniz, %16’sı Doğu Anadolu, %20’si diğer bölgelerden gelmiştir. Öğrencilerin %67.4’ü yurtta, %19.8’i ailesiyle, %10.5’i öğrenci evinde kalmaktadır. %78’ine bir psikiyatrik tanı, %22’sine eştanı konmuştur. Öğrencilerin %28’ine sadece depresyon, %16’sına depresyon eştanısı konmuştur. Öğrencilerin %34.8’ine sadece anksiyete bozukluğu, %16.3’üne ise herhangi bir anksiyete türünden eştanı konmuştur. Öğrencilerin %8’ine diğer psikiyatrik tanılar konmuştur.

Tartışma: Hastalara ilk sırada anksiyete, daha sonra depresyon tanılarının konduğu, bu açıdan genel psikiyatri polikliniklerine göre çok farklılaşma göstermediği, fakat yanısıra psikoz, iki uçlu bozukluk gibi bozuklukların genel bir psikiyatri polikliniğinde beklenenden daha az sıklıkta görüldüğü anlaşılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:222-230)

Files
EISSN 2757-8038