ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

The attitudes towards psychiatry residency in medicine students

1.

Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

2.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S95-S95
Read: 237 Downloads: 190 Published: 03 May 2021

Objective: To orient the best of medical school students to psychiatry becomes a future direction in America and other foreign countries. More than 95% of medical students prefer nonpsychiatric specialties.

Methods: The students in sixth classes who were studying to examination of medical specialty were included to study. After a brief sociodemographic inquiry, the students were asked to fulfill a questionnaire, which was consisted of 39 questions, and was made up by us that was searching the attitudes towards psychiatry residency.

Results: One hundred and thirty-seven medical students were participated to the study. The mean age of the students was 24.42±1.59, and 70.1% of them from İstanbul, 29.9% of them were from Afyonkarahisar. 42% of them had psychiatric treatment, and the rest 95 had not psychiatric support. The interesting four specialties were ear nose throat (27.7%), eye diseases (%23.3), internal medicine (20.5%), and cardiology (20.4 %). Thinking psychiatry as interesting specialty in first three preferences was 18.2%. The most disinteresting three specialties were general surgery (%43.0), physical medicine and rehabilitation (26.3%), internal medicine (24.9%). This ratio was 16% for psychiatry. The most prestigious specialties were cardiology 31.4% and plastic and reconstructive surgery 16.1% while the rate of students who agreed psychiatry was prestigious was 0.7%. They had a belief that the best earning potential in specialties were obstetrics and gynecology 57.7%, and plastic and reconstructtive surgery 10.9% while the ratio was 0.7% for psychiatry.

Discussion: The medical students were reported that the features might influence their specialty preferences such as more controllable life opportunities (less time consuming, special working possibilities), helping to the patients, however they were reported mixed feelings among prestigious and financial satisfaction in specialties. In our study, 69.4% of the students reported that they give importance to have fewer duties, and 75.9% of them preferred specialties in cities those are near to seashore, closer to industrialized cities or have mild temperature. We considered these findings support the proposal of medical students give more importance among more controllable features in their specialty preferences.


Tıp fakültesi öğrencilerinin psikiyatri kariyeri üzerine tutumları

Giriş: Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tıp fakültesi öğrencilerinin en iyilerini psikiyatri alanına yönlendirebilme giderek bir amaç haline gelmektedir. Tıp fakültesi öğrencilerinin yaklaşık %95’i psikiyatri dışı bir uzmanlığı seçmektedir.

Yöntem: Çalışmaya İstanbul ve Kocatepe Üniversitesi tıp fakültelerindeki son sınıf ve tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrenciler alındı. Katılımcılara kısa bir sosyodemografik özellik anketinin ardından, bizim oluşturduğumuz 39 sorudan oluşan, branş tercihinde nelerin etkili olduğunu ve psikiyatri asistanlığına karşı öğrencilerin bakışını araştıran bir anket verildi. Bulgular: Araştırmaya 137 tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Katılanların yaş ortalaması 24.42± 1.59, %70.1’i İstanbul, %29.9’u Afyonkarahisar illerinden idi. Kırk iki kişi daha önce psikiyatrik tedavi görmüşken, 95 kişi daha önce psikiyatrik tedavi görmemişti. Katılımcıların en çekici buldukları ilk dört dal kulak burun boğaz (%27.7), göz hastalıkları (%23.3), iç hastalıkları (%20.5) ve kardiyoloji (%20.4) idi; psikiyatriyi çekicilikte ilk üç sırada görme oranı %18.2 olarak bulundu. Öğrencilerin en itici buldukları üç branş azalan sırayla şöyleydi: Genel cerrahi (%43.0), fizik tedavi ve rehabilitasyon (%26.3), dahiliye (% 24.9). Bu oran psikiyatri için %16 idi. Bütün tıp dalları içinde en prestijli branşlar kardiyoloji (%31.4) ve plastik cerrahi (%16.1) iken, psikiyatriyi prestijli bulanların oranı %0.7 idi. En çok para kazandırdığına inandıkları dal %57.7 ile kadın doğum hastalıkları, %10.9 ile plastik cerrahi iken, bu oran psikiyatri için %0.7 bulundu.

Tartışma: Tıp öğrencileri daha kontrol edilebilir bir yaşam biçimi sunma (daha az zaman tüketen, özel muayene olanakları), hastalara yardım etme olanakları tanımanın asistanlık tercihinde önemli olduğunu, ancak prestij ya da finansal doygunluk konusunda karmaşık düşünceler taşıdıklarını belirtmektedir. Bizim çalışmamızda kontrol edilebilir yaşam bağlamında tercih edilecek branşın nöbet sayısının azlığına önem verme %69.4, branşın bulunduğu şehrin deniz kenarında, büyük şehirlere yakın olması ya da ılıman iklime sahip olması gerektiğini düşünenlerin oranı ise %75.9 idi. Bulgularımız tıp öğrencilerinin yaşamlarında kalite açısından kontrol edebilecekleri mesleksel özelliklere giderek önem verdiklerini desteklemektedir. 

Files
EISSN 2757-8038