ALPHA PSYCHIATRY

Temperament of depressive adolescents and mothers who were referred to hospital with or without suicide attempt

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Samsun

2.

Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

3.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Samsun

Alpha Psychiatry 2010; 11: 9-17
Read: 185 Downloads: 153 Published: 30 April 2021

Objectives: In this study, in adolescents with major depressive disorder, we aimed to investigate temperamental differences between adolescents who were referred with or without suicide attempt. In addition, we explored affective temperament differences in mothers of children and adolescents with or without suicide attempt.

Methods: The 9-18 year-old children and adolescents (n=114) with major depressive disorder and their mothers who accepted to participate were assigned to the study. To explore temperamental features, the 16-18 year-old adolescents and mothers completed the Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto questionnaire (TEMPS-A). Adolescents and mothers were assessed to several cilinical features.

Results: The adolescents’ -with (n=29) or without (n=17) suicide attempt- depressive, cyclothmic, hyperthmic, and irritable temperament scores were similar. Compared to the non-suicidal adolescents with major depressive disorder, suicidal adolescents with major depressive disorder exhibited higher anxious (p=0.04) temperament scores. Mothers of suicidal children have irritable temperament (p=0.002), and mothers of non-suicidal children have hyperthymic termperament more (p=0.02).

Conclusion: These findings suggest that several affective tempera-ment dimensions in the adolescents have a clinical impact on the appearence of suicide attempt. In addition, maternal temperament is also associated with suicide attempt in depressive children and adolescents. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 10:9-17)


Hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan ve olmayan majör depresif bozukluklu ergenlerin ve annelerinin mizaç özellikleri 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan ve olmayan majör depresif bozukluklu (MDB) ergenler arasında mizaç özelliklerinin değişiklik gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. İkinci olarak özkıyım girişimiyle başvurusu olan ve olmayan MDB’li çocuk ve ergenlerin annelerinde mizaç özelliklerinin incelenmesidir.

Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden MDB tanılı 9-18 yaşları arasındaki 114 çocuk ve ergen ile anneleri değerlendirilmiştir. Mizaç özelliklerini araştırmak üzere 16-18 yaşları arasındaki ergenlere ve annelerine Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi’nin Türkçe formu uygulanmıştır. Başvurusu özkıyım girişimiyle olan ve olmayan MDB’li çocuk ve ergenler ile anneleri klinik özellikler yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan (s=29) ve olmayan (s=17) MDB’li ergenlerde depresif, siklotimik, hipertimik ve sinirli (irritabl) mizaç puanları benzerdir. Hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan MDB’li ergenlerde endişeli mizaç puanları diğer ergenlerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.04). MDB’li özkıyım girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin annelerinin (s=31) irritabl mizaç (p=0.002), MDB’li olup özkıyım girişiminde bulunmayan çocuk ve ergenlerin annelerinde (s=48) hipertimik (p=0.02) mizaç puanları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular MDB’li ergenlerdeki farklı mizaç özelliklerinin özkıyım davranışı yönünden klinik etkisinin ve öneminin olduğunu ileri sürmektedir. MDB’li çocuk ve ergenlerin annelerin mizaç özelliklerinin de özkıyım girişimi yönünden önemi vardır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:9-17)

Files
EISSN 2757-8038