ALPHA PSYCHIATRY

Suicide attempts in Adıyaman

1.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, ANKARA

2.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, ANKARA

3.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Alpha Psychiatry 2006; 7: 150-156
Read: 53 Downloads: 42 Published: 11 May 2021

Objective: Purpose of this study to determine general characteristics of the completed suicide attempts in Adıyaman in the years of 2003-2004 and within the first five months of 2005.

Methods: This is a research with screening model that is based upon retrospective studying of the records. The data was gathered from suicide attempt records of Adıyaman Provincial Security Directorate.

Findings: Fifty-nine of the totally 210 (%28.10) suicide attempts during the specified period were committed by males, while the remaining 151 (%71.90) were committed by women and the suicide attempts were concentrated in 15-24 age group. Rates of bachelors are higher in both of males (%77.97) and females (%58.28). However, rate of married (%41.72) females is higher than the rate of (%22.03) males (p<0.05). In spite that there is no significant difference in monthly distribution, there is more suicide attempts (%12.35) in the month of February and less suicide attempts (%4.94) in the month of April (p>0.05). Usage of drugs and toxic substances is the most applied suicide attempt method for both of the sex groups (%83.05 in males, %96.69 in females). On the other hand, the males have applied cutting instruments and other methods more than the females (p<0.05). Sequentially, physiological depression, economical reasons and family problems for males and family problems, physiological depression and health problems for females were found to be significant as suicide attempt reasons(p<0.05).

Conclusion: The women prominently appeared on the foreground in the suicide attempts in Adıyaman. This situation is indicating that the women, who are in a vulnerable social position all over the province, are effected more from the variations occurred on sociocultural environment of the province when compared to males. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:150-156)


Adıyaman’da intihar girişimleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı Adıyaman’da 2003-2004 yıllarında ve 2005 yılının ilk beş ayında gerçekleşen intihar girişimlerinin genel özelliklerini belirlemektir.

Yöntem: Bu araştırma, kayıtların geriye dönük incelenmesine daya-nan tarama modelli bir araştırmadır. Veriler Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü intihar girişim kayıtlarından elde edilmiştir.

Bulgular: Belirtilen süre içerisinde toplam 210 intihar girişiminin 59’u erkekler (%28.10), 151’i ise kadın-lar (%71.90) tarafından gerçekleştirilmiş, her iki cinsiyet açısından intihar girişimleri 15-24 yaş grubunda yoğun-laşmıştır. Bekarların oranı hem erkeklerde (%77.97), hem de kadınlarda (%58.28) yüksektir. Ancak kadınlarda evli olanların oranı (%41.72) erkeklere (%22.03) göre daha yüksektir (p<0.05). Erkeklerin %67.80’i aktif olarak çalışma yaşamının içinde olmasına karşın kadınların %77.48’i herhangi bir işte çalışmamaktadır (p<0.001). Aylara göre dağılımda önemli bir fark görülmemesine karşın, Şubat ayında (%12.35) daha fazla, Nisan ayında (%4.94) daha az intihar girişim vakası vardır (p>0.05). Her iki cinsiyet grubu için ilaç ve toksik madde kullanımı en çok kullanılan intihar girişimi yöntemidir (erkeklerde %83.05; kadınlarda %96.69) Bununla birlikte kesici araçlar ve diğer yöntemleri erkekler kadınlardan daha fazla kullanmışlardır (p<0.05). İntihar girişim nedeni olarak erkeklerde sırasıyla psikolojik bunalım, ekonomik nedenler ve ailesel sorunlar; kadınlarda ise ailesel sorunlar, psikolojik bunalım ve sağlık sorunları önemli bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Adıyaman’daki intihar girişim vakalarında, kadınlar belirgin bir şekilde ön plana çıkmıştır. Bu durum, il genelinde zayıf bir sosyal konuma sahip kadınların, ilin sosyokültürel ortamında meydana gelen değişimlerden erkeklere göre daha fazla etkilendiklerini göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:150-156)

Files
EISSN 2757-8038