ALPHA PSYCHIATRY

Sociodemographic and clinical characteristics in patients with obsessive-compulsive disorder with and without comorbid obsessive-compulsive personality disorder

1.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

2.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van

Alpha Psychiatry 2009; 10: 5-10
Read: 625 Downloads: 443 Published: 02 May 2021

Objective: In this study, we aimed to investigate sociodemographic and clinical characteristics in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) with and without comorbid obsessive-compulsive personality disorder (OCPD).

Methods: This study was conducted among patients who were admitted to outpatients clinics of department of psychiatry of 2 different university hospitals. The study sample consisted of 30 OCD outpatients with only OCPD among the Axis II disorders and 38 OCD patients without any Axis II disorders. Axis I and Axis II psychiatric disorders were determined by means of the Structured Clinical Interview for DSM-IV/Clinical Version (SCID-I/CV) and the Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders (SCID-II), respectively. The Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) was used to determine types and severity of obsessivecompulsive symptoms. The patients’ insight degree on obsessive-compulsive symptoms was assessed by means of the item 11 on the Y-BOCS.

Results: The study groups had similar characteristics with respect to age, sex, educational level, marital status, and employment status. Compared to OCD patients without OCPD, symmetry/ exactness obsessions, ordering/arranging compulsions, and diagnoses of comorbid major depression, dysthymic disorder, generalized anxiety disorder and social phobia were found to be significantly more frequent in OCD patients with OCPD. There was no significant difference between study groups in terms of other types and severity of obsessive-compulsive symptoms, other comorbid axis I disorders, age at onset and duration of OCD, and the patients’ insight degree.

Conclusion: The study results suggest that OCD patients with and without comorbid OCPD have generally similar sociodemographic and clinical characteristics. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:5-10)


Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ek tanısı konan ve konmayan  obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik  özellikler

Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) ek tanısı konan ve konmayan obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında sosyodemografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma iki üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarla yürütüldü. Çalışmanın örneklemi eksen II bozukluklarından sadece OKKB’si olan 30 OKB, ve herhangi bir eksen II bozukluğu olmayan 38 OKB hastasından oluştu. Eksen I tanıları DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme/Klinik Versiyon (SCID-I/CV), eksen II ek tanıları DSM-III-R Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-II) ile kondu. Obsesif kompulsif belirtilerin türleri ve şiddetini saptamak için Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOKÖ) kullanıldı. Hastaların obsesif kompulsif belirtilere yönelik içgörü düzeyi YBOKÖ’nün 11. maddesi ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grupları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve çalışma durumu yönünden benzer özelliklere sahipti. OKKB’siz OKB hastaları ile karşılaştırıldığında, OKKB’li hastalarda simetri/kesinlik obsesyonu, düzenleme/sıralama kompulsiyonu ile majör depresyon, distimik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi ek tanıları anlamlı derecede daha sık bulundu. Gruplar arasında obsesif kompulsif belirtilerin diğer türleri ve şiddeti, diğer eksen I ek tanıları, OKB’nin başlama yaşı ve süresi ile hastaların içgörü düzeyi yönünden anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Çalışma bulguları OKKB ek tanısı olan ve olmayan OKB’li hastalarda genelde benzer sosyodemografik ve klinik özelliklerin olduğunu göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:5-10)

Files
EISSN 2757-8038