ALPHA PSYCHIATRY

Şizofrenide difüzyon tensör görüntüleme (DTG) bulguları: Eleştirel bir gözden geçirme

1.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, KOCAELİ

2.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, İZMİT

Alpha Psychiatry 2005; 6: 48-56
Read: 472 Downloads: 238 Published: 12 May 2021

Objective: Diffusion tensor imaging (DTI) is a tool for examining the white matter microstructure, which recently found use for imaging of variable regions of the brain in schizophrenic patients. The objective of this study is to critically review the findings of studies done on schizophrenia patients.

Methods: PubMed electronic database was searched for DTI studies in schizophrenia and the results reviewed.

Results: Although few in number; DTI studies done up to date on schizophrenia provide concentrate on abnormalities in white matter in schizophrenia.

Discussion: It is not known whether abnormalities of white matter are widespread or localised; and primary or secondary to abnormalities of gray matter. The DTI measures correlate with neuro-psychological measures in schizophrenia. The effect of drug treatment on DTI variables is inadequately identified. Studies using more objective exclusion criteria, larger populations from both genders and a prospective design are required. Despite these limitations our opinion is that DTI is a powerful imaging tool for the study of white matter changes in vivo. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:48-56)


Şizofrenide difüzyon tensör görüntüleme (DTG) bulguları: Eleştirel bir gözden geçirme

Amaç: Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTG) son dönemde şizofreni hastalarında beynin değişik bölgelerini inceleme amacıyla kullanılmaya başlanan bir ak madde yapısını araştırma yöntemidir. Bu çalışmanın amacı günümüze kadar şizofreni hastaları üzerinde bu yöntemle yapılmış çalışmaların sonuçlarını eleştirel bir biçimde gözden geçirmektir.

Yöntem: Şizofrenide DTG çalışmaları için PubMed elektronik veri tabanı taranıp sonuçlar gözden geçirilmiştir. Sonuçlar: Sayıları az olmasına karşın, günümüze kadar şizofreni üzerinde yapılmış DTG çalışmaları bu hastalıkta ak madde anormallikleri üzerine yoğunlaşmıştır.

Tartışma: Ak madde anormalliklerinin yaygın mı, bölgesel mi; birincil mi, yoksa gri madde anormalliklerine ikincil mi olduğu bilinmemektedir. Şizofrenide DTG bulguları nöropsikolojik ölçeklerle ilişkili bulunmuştur. DTG verileri üzerinde ilaç tedavisinin etkisi yeterince belirlenmemiştir. Daha objektif dışlama ölçütleri, daha çok sayıda hasta ile ve her iki cinsiyetten uzunlamasına örneklemlerle yapılmış çalışmalar gerekmektedir. Bu sınırlılıklara rağmen DTG’ nin canlılar üzerinde ak madde değişikliklerinin görüntülemesi için güçlü bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:48-56)

Files
EISSN 2757-8038